Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 14.01.2015 korraldus number 42

Redaktsiooni kehtivus 14.01.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. jaanuar

2015 nr

42-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldust nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 muuta punktis 6.4 ametiasutuse nimetus „Linnavaraameti“ ametiasutuse nimetuseks „Tallinna Linnavaraameti“;

1.2 asendada punktis 7 Pille Arjakase ametinimetus „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitus- ja elamutalituse peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Energiaagentuuri peaspetsialist“;

1.3 arvata punktiga 12 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni koosseisust välja Eveli Jõesaar ning kutsuda komisjoni töös osalema Tallinna linna Noortevolikogu liige Tuuli Helind.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Pille Arjakasele, Eveli Jõesaarele ja Tuuli Helindile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär