Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
F. R. Faehlmanni tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 14.01.2015 korraldus number 20
Redaktsiooni kehtivus: - 13.01.2021

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.01.2021 nr 17

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. jaanuar

2015 nr

20-k

 

 

F. R. Faehlmanni tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt osaühingu GERMUND KAUP 27. augusti 2014 algatamisettepanekust

 

 

         

1. Algatada F. R. Faehlmanni tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,07 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneering koostatakse eesmärgil määrata F. R. Faehlmanni tn 22 kinnistu sihtotstarbeks 5% äri- ja 95% elamumaa või jätta F. R. Faehlmanni tn 22 kinnistu sihtotstarbeks elamumaa ning määrata ehitusõigus kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumiga mitme korteriga elamu või kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks määratakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 linnaehituslikult sujuva ülemineku tagamiseks F. R. Faehlmanni tn 24 väga väärtuslikuks hinnatud tänavapoolse hoone ja F. R. Faehlmanni tn 20 krundile planeeritud hoone vahel, kavandada F. R. Faehlmanni tn 22 kinnistule kuni 3 maapealse korrusega hoone. Arvestada F. R. Faehlmanni tn 24 hoone räästa- ja harja kõrgusega;

3.2 kavandada võib F. R. Faehlmanni tänava maa-alale ulatuvaid väiksemaid konsoolseid hooneosi;

3.3 määrata arhitektuurinõuded, mis tagavad, et planeeringulahenduse elluviimisel moodustub naaberhoonetega ühtne ansambel ning kavandatav hoone ei domineeri F. R. Faehlmanni tn 24 kinnistul asuva väga väärtuslikuks hinnatud hoone üle;

3.4 koostada insolatsiooni kestuse analüüs kavandatavate ja olemasolevate hoonete eluruumide kohta;

3.5 kavandada F. R. Faehlmanni tn 22 kinnistu hoovialale laste mänguväljakuga terviklik roheala;

3.6 asendusistutus kavandada võimalikult suures ulatuses planeeritavale alale;

3.7 määrata nõue lähtuda uue kõrghaljastuse kavandamisel Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määrusest nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“;

3.8 määrata nõue immutada katuselt kogutav sademevesi omal krundil pinnasesse. Krundi vertikaalplaneering peab tagama, et täiendav sademevesi ei valguks naaberkinnistutele.

4. Teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega ning Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär