Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merimetsa roheala kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine
Tallinna Linnavalitsus 07.01.2015 korraldus number 4
Redaktsiooni kehtivus:07.01.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. jaanuar

2015 nr

4-k

Merimetsa roheala kohaliku kaitse alla võtmise

menetluse algatamine

Looduskaitseseaduse § 9 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 4 lg 1 alusel ning tulenevalt Pelgulinna Seltsi ja Põhja-Tallinna Valitsuse ettepanekust võtta Merimetsa roheala looduskaitse alla

1. Algatada Merimetsa roheala kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.

2. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärk ja kavandatavad piirangud:

2.1 Merimets on kõrge väärtusega roheala väga tiheda hoonestuse ja suure rahvaarvuga elamupiirkonnas. Merimetsa rohealal on linnaruumis oluline kultuurilis-esteetiline väärtus, mida iseloomustab maastikuline mitmekesisus ja suur liigirikkus ning sellest tulenevalt suur keskkonnakaitseline ja keskkonnahariduslik väärtus. Merimetsa roheala suurus ning säilinud looduslik mitmekesisus on teinud sellest väärtusliku virgestus- ja puhkeala, mille kasutuskoormus hakkab kohati ületama koosluste taluvuspiiri. Kaitse alla võetava ala piirid on näidatud korralduse lisas oleval kaardil.

2.2 Kaitse alla võtmise eesmärk on säilitada piirkonna looduse eripära ja kaitstavate liikide elupaigad ning tagada väärtusliku virgestus- ja puhkeala säilimine.

2.3 Kaitse alla võtmise korral rakendatakse kohaliku kaitse all oleval maa-alal looduskaitseseaduse § 44 lg 1 kohaselt looduskaitseseaduse §-s 31 sätestatud kaitsekorda.

3. Loodusobjekti kaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetluse käigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13) ja Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine 2) 12. jaanuarist kuni 26. jaanuarini 2015 ning Tallinna veebilehel http://www.tallinn.ee. Loodusobjekti kaitse alla võtmise avaliku arutelu aeg ja koht avaldatakse menetluse algatamise teates.

4. Tallinna Keskkonnaametil avaldada kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Noorsoo- ja Spordiametile, Keskkonnaministeeriumile ning Keskkonnaametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea                                                                                    Toomas Sepp    

                                                                                                    Linnasekretär

Lisa - Merimetsa kaitseala välispiir