Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 "Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.12.2014 määrus number 76 [RT IV, 07.01.2015, 1]
Jõustumine:10.01.2015
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2015 - ... [RT IV, 07.01.2015, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. detsember 2014 nr 76

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ § 19 lg-ga 3.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“ lisas 1 „Sporditegevuse toetamise lepingu vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 4.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.1.1 Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4.-­8. tasemega treeneri töötasuks;“;

2) punkt 5.2.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.2 läbi viima organiseeritud sporditegevust nii, et harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt EKRi 4. tasemega treenerid ning kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel (välja arvatud puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad) töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 5. või kõrgema tasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega;“;

3) punkt 6.4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.4.2 treeningut või tundi treeningrühma(de)ga ei vii läbi EKRi 5. või kõrgema tasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega, siis vähendatakse toetust selle treeneri kutsekvalifikatsiooni taseme järgi antava summa võrra;“;

4) lisas 1 „Toetuse summa kujunemise lähteandmed“ asendatakse sõnad „III kvalifikatsioonitasemega treener“ sõnadega „EKRi 5. tasemega treener“, sõnad „IV kvalifikatsioonitasemega treener“ sõnadega „EKRi 6. tasemega treener“ ning sõnad „V kvalifikatsioonitasemega treener“ sõnadega „EKRi 7. või 8. tasemega treener“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär