Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võlakirja emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 17.12.2014 korraldus number 1935
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. detsember

2014 nr

1935-k

Võlakirja emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lõike 1 punktide 1 ja 4 ning Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 “Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 punktiga 7

1. Emiteerida ujuva intressimääraga võlakiri mahus 28 400 000 eurot tähtajaga 10 aastat eesmärgiga refinantseerida Tallinna linna poolt 2009. aastal emiteeritud võlakirjad.

2. Kiita heaks juurdelisatud võlakirja tingimused (lisa 1) ning Swedbank AS-i ja Tallinna linna vaheline agendi- ja märkimisleping nr 11/2014 (lisa 2).

3. Volitada linna finantsdirektorit Katrin Kendrat (edasivolitamise õigusega) Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule ning punktis 1 nimetatud võlakirjaemisiooniga seotud dokumentidele.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Swedbank AS-i esindajale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad