Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pikaliiva tänav T8 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, kaasomandis oleva kinnisasja jagamine, kinnisasjadele valitseja määramine, Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2003 korralduse nr 2346-k muutmine ja Tallinna Linnakantseleile kohtuotsuse täitmiseks raha eraldamine
Tallinna Linnavalitsus 17.12.2014 korraldus number 1893
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. detsember

2014 nr

1893-k

Pikaliiva tänav T8 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, kaasomandis oleva kinnisasja jagamine, kinnisasjadele valitseja määramine, Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2003 korralduse nr 2346-k muutmine ja Tallinna Linnakantseleile kohtuotsuse täitmiseks raha eraldamine

Asjaõigusseaduse § 64¹, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1, 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1, 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 9 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Ringkonnakohtu 26. augusti 2014 kohtuotsusest haldusasjas nr 3-12-2718

1. Omandada Tallinna linnale tasuta Osaühingule EHT-Projekt (registrikood 10234354) kuuluv Pikaliiva tänav T8 kinnisasi, edaspidi nimetatud kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 2406101, katastritunnus 78406:606:1660, pindala 15588 m2, sihtotstarve transpordimaa) järgmistel tingimustel:

1.1 kinnisasja valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle antuks kinnisasja omandamise lepingu sõlmimisest arvates;

1.2 kinnisasjale tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused jäävad kinnisasja koormama.

2. Osaühing EHT-Projekt:

2.1 nõustub Tallinna linna ja Osaühing EHT-Projekti kaasomandis oleva Rannamõisa tee 9a kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 214501, katastritunnus 78406:606:0360) jagamiseks ja kaasomandi lõpetamiseks avalduse esitamisega kolme kuu jooksul arvates punktis 1 nimetatud kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimisest;

2.2 lammutab Rannamõisa tee 9a kinnisasja jagamisel Tallinna linna ainuomandisse jäävale kinnisajale püsititatud ajutise ehitise 15. maiks 2015. Lammutamisega seotud kulud kannab Osaühing EHT-Projekt.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet kinnisasjade valitsejaks Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Kinnisasja omandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

4. Eraldada Tallinna Linnakantseleile linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt 177 682 eurot ning linnavalitsuse reservfondist 199 308 eurot ja 44 senti Tallinna Ringkonnakohtu 26. augusti 2014 kohtuotsuse haldusasjas nr 3-12-2718 täitmiseks.

5. Kompenseerida Osaühingule EHT-Projekt punktis 1 nimetatud kinnisasjale ehitatud rajatiste ehitamise kulud summas 255 739,45 eurot, viivis (kuni 17. detsember 2014) summas 103 967,89 eurot ja menetluskulud summas 17 283,10 eurot.

6. Punktis 5 nimetatud summad tasutakse 14 päeva jooksul arvates punktis 1 nimetatud kinnisasja omandamise lepingu sõlmimisest.

7. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2003 korralduse nr 2346-k „Rannamõisa tee 9A kinnistu jagamine, jagamisel tekkivate kinnistute aadresside ja sihtotstarvete määramine“ punkte 1.1 ja 1.2 ja sõnastada need järgmiselt:

„1.1 Rannamõisa tee 9a, pindala 3076 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa - üldkasutatav maa; 1.2 Rannamõisa tee T20, pindala 2932 m2, sihtotstarve transpordimaa.“.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 korraldada kinnisasjade võõrandamise ja jagamise lepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimine;

8.2 teha korraldus teatavaks Osaühingule EHT-Projekt, linna finantsteenistusele ja Tallinna Kommunaalametile.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär