Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 11.12.2014 määrus number 33
jõustumine 26.12.2014

Redaktsiooni kehtivus 26.12.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. detsember 2014 nr 33

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 5-7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1265 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1365 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1610 eurot.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1265 eurot kuus.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1365 eurot kuus.“;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) noorempedagoog 800 eurot;

2) pedagoog 800 eurot;“.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. novembrist 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees