Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2014 määrus number 32 [RT IV, 18.12.2014, 4]
Jõustumine:21.12.2014
Redaktsiooni kehtivus:11.10.2020 - ... [RT IV, 08.10.2020, 14]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 01.10.2020 nr 16 [RT IV, 08.10.2020, 8 - jõust. 11.10.2020]
Tvk m 16.05.2019 nr 7 [RT IV, 29.05.2019, 3 - jõust. 01.06.2019]
Tvk m 31.05.2018 nr 11 [RT IV, 12.06.2018, 8 - jõust. 01.07.2018]
Tvk m 05.04.2018 nr 7 [RT IV, 07.04.2018, 76 - jõust. 10.04.2018]
Tvk m 28.01.2016 nr 2 [RT IV, 09.02.2016, 26 - jõust. 12.02.2016]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. detsember 2014 nr 32

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 34, § 532 lõike 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Staatus ja nimetus

(1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Amet on korrakaitseüksus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses.

(3) Ameti ametlik nimetus on:

1) eesti keeles - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;

2) inglise keeles - Tallinn Municipal Police Department;

3) vene keeles - Таллиннский  Департамент Муниципальной Полиции.

§ 2.  Asukoht

Ameti asukoht on Tallinn.
[RT IV, 09.02.2016, 26 - jõust. 12.02.2016]

§ 3.  Sümbolid ja eelarvevahendid

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

(2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandlus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5.  Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on osalemine avaliku korra tagamisel, linnavolikogu õigusaktide täitmise järelevalve tegemine, ajutine liikluse reguleerimine, sisevalveülesannete täitmine Tallinna linna asutustes, Tallinna linna abitelefoni haldamine, elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimisega seotud ülesannete täitmine ning supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.
[RT IV, 08.10.2020, 8 - jõust. 11.10.2020]

§ 6.  Ameti ülesanded

(1) Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanded:

1) järelevalve teostamine linnavolikogu vastu võetud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;

2) väärteomenetluse seadustikust tulenevate kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine ja väärteomenetluses osalemine linnavalitsuse volitusel;

3) korrakaitseorgani ülesannete täitmine korrakaitseseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, jäätmeseaduse, liiklusseaduse, ühistranspordiseaduse, ehitusseadustiku, looduskaitseseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, reklaamiseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;
[RT IV, 08.10.2020, 8 - jõust. 11.10.2020]

4) linna omandis või valduses oleva vara valve;

5) linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine;

6) väärteoasjade registri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;

7) ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;

8) ameti pädevusse kuuluvate väärtegudega seonduv ennetustöö;

9) sotsiaalsete ja kasvatuslike meetmete rakendamine süütegusid põhjustavate tegurite mõju vähendamiseks;

10) teabe edastamine linna ametiasutustele haldussunni kohaldamise vajaduse kohta;

11) ameti pädevuse piires koostöö tegemine teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusasutuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute ning teiste riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

12) ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha rakendamine oma tegevusvaldkonna raames;

13) anda taksoveolubasid, taksoveo sõidukikaarte ja sõidukijuhi teenindajakaarte ning korraldada seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid taksoveo valdkonnas;
[RT IV, 07.04.2018, 76 - jõust. 10.04.2018]

14) teostada järelevalvet taksoveolubade, taksoveo sõidukikaartide ja sõidukijuhi teenindajakaartide üle;
[RT IV, 07.04.2018, 76 - jõust. 10.04.2018]

15) anda ühistranspordiseaduse § 1 lõikes 81 sätestatud sõidukijuhi teenindajakaarte ning teostada nende järelevalvet;
[RT IV, 12.06.2018, 8 - jõust. 01.07.2018]

16) Tallinna linna abitelefoni haldamine;
[RT IV, 08.10.2020, 8 - jõust. 11.10.2020]

17) elanikkonna juhendamine häda- ja kriisiolukordades ning koostöös lepingupartneritega elanikkonna ettevalmistamine häda- ja kriisiolukorras toimetulemiseks, elanikkonnakaitse meetmete ning häda- ja kriisiolukorras käitumise juhiste väljatöötamine, evakuatsioonikohtade kaardistamine ja ettevalmistamine koostöös linnaosade valitsustega;
[RT IV, 29.05.2019, 3 - jõust. 01.06.2019]

18) Tallinna linna haldusterritooriumil asuvates supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine;
[RT IV, 29.05.2019, 3 - jõust. 01.06.2019]

19) linnale kuuluvate rajatiste ebaseadusliku kaubandustegevuseks kasutamise üle järelevalve tegemine.
[RT IV, 08.10.2020, 8 - jõust. 11.10.2020]

(2) Amet täidab teisi talle riigi ja linna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI ÕIGUSED

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja linna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet linna teistelt asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt;

3) moodustada komisjone ja töörühmi;

4) kaasata töösse spetsialiste ja eksperte;

5) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

6) rakendada ööpäevaringset patrullteenistust ameti pädevusse kuuluvate kohustuste täitmiseks;

7) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sunnivahendeid või sanktsioone;

9) anda konsultatsioone, korraldada koolitusi ja seminare ning teha analüüse;

10) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;

11) teha koostööd riigiorganite, riigi politseiasutuste, eraõiguslike juriidiliste isikute ja eraisikute ning nende ühendustega;

12) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud õigusi.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja linna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega (edaspidi ametnik ja töötaja koos nimetatud teenistujad);

5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab  ametijuhendid;

6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;

7) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

8) vastutab ameti eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ning muude riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise eest;

9) rakendab abinõusid ameti majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate ametioskuste täiendamiseks;

10) kinnitab ameti asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;

11) kinnitab vormiriietuse kandmise korra;

12) esindab ametit lisavolituseta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;

13) koordineerib ameti struktuuriüksuste tööd;

14) tagab sisekontrollisüsteemi toimimise ametis;

15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktides.

(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja või tema äraolekul muu juhataja  määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti koosseisus on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus sätestatakse osakonna põhimääruses, mille kinnitab ameti juhataja. Osakonnas võib moodustada väiksemaid struktuuriüksusi.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees