Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 27.11.2014 määrus number 30
jõustumine 13.12.2014

Redaktsiooni kehtivus 13.12.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  27. november 2014 nr 30

Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisade muutmine

Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Eelarve määruse muutmine

Täiendada Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ paragrahvi 3 teise lausega järgmises sõnastuses: „Tulumaksuseaduse § 13 lg 3 punktist 2 tuleneva muudatuse õigeks kajastamiseks raamatupidamisarvestuses ja eelarve täitmises on 2014. aastal linna asutustel erandkorras lubatud tegevuskuludes teha sisemine ümberpaigutus majandamiskuludest töötasukuludesse.“.

§ 3.  Rakendussätted

Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 19 „Tallinna põhimääruse muutmine“ § 4 ja sõnastada see järgmiselt: „Paragrahvi 1 punktid 8, 9, 10 ja 11, § 2 ja § 3 punkt 10 jõustuvad 1. juulil 2014 ning § 3 punkt 1 jõustub 1. juulil 2015.“.

§ 4.  Määruse jõustumine ja lisaeelarve avalikustamine

Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna veebilehel Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1 - 7