Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 27.11.2014 määrus number 31
jõustumine 02.01.2015

Redaktsiooni kehtivus 02.01.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  27. november 2014 nr 31

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ muutmine

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruses nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 150 m2.“;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kauplustele, mis asuvad:

1) lennujaama või sadama hoonetes või piiri- ja/või tollikontrollitsoonis;

2) etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil, kui kanget alkohoolset jooki müüakse kaasa muuseumi ekspositsiooniga seonduvalt valmistatud meenena;

3) majutusettevõttes.“;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Spordiüritusel on alkohoolse joogi jaemüük lubatud üksnes selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud alal asuvas müügikohas või müügikohtades. Alkohoolse joogi müük ei ole lubatud koos muu kaubaga.“;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatu ei laiene spordiürituse toimumise kohas asuvale toitlustusettevõtte alalisele müügikohale.“;

5) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust.“;

6) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kange alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud tankla kauplusest või tankla lähialal asuvast kauplusest, kui kaupluste sissepääs asub vähem kui 15 m kaugusel lähimast tankurist.“.

§ 2.  Määrus jõustub 2. jaanuaril 2015. Määruse § 1 punktid 1, 2, 5 ja 6 jõustuvad 1. juulil 2015.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees