Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaalteenuste nõuded
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2014 korraldus number 1777
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2016 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tallinna Halduskohus 17.03.2017 asjas nr 3-16-2407, jõustumine 18.04.2017
Tlv k 30.03.2016 nr 478

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

        17. november

2014 nr

1777-k

 

 

Sotsiaalteenuste nõuded

 

 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel ning tulenevalt vajadusest sotsiaalteenuste ühtsete nõuete järele
(Tlv k 30.03.2016 nr 478)

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosade valitsuste korraldatavate Tallinna linna eelarve vahenditest finantseeritavate sotsiaalteenuste nõuded (lisa).

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. augusti 2010 korraldus nr 1215-k „Sotsiaalteenuste nõuded“.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa. Sotsiaalteenuste nõuded