Tallinna linnale 2014. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korralduse nr 516-k muutmine

Tallinna Linnavalitsus 05.11.2014 korraldus number 1695

Redaktsiooni kehtivus 05.11.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. november

2014 nr

1695-k

Tallinna linnale 2014. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korralduse nr 516-k muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 "Tallinna linna 2014. aasta eelarve" § 2 p 1 alusel

1. Kinnitada Tallinna linnale 2014. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes summas 5 830 356 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“ 5 751 786 € ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“ 78 570 €.

2. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korralduse nr 516-k „Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2014. eelarveaastasse“ punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

 „1. Kanda Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2014. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 9 489 318 €.“

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korralduse nr 516-k „Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2014. eelarveaastasse“ lisa 2 „Tegevuskulud“ ja jätta välja transpordiameti eelarvepositsioon „Välisrahastusega projekt "Ühistranspordi prioriteedisüsteemi laiendamine" (ü)“. Määrata transpordiameti ülekantavate kulude summaks 1 926 463 €, ülekantavate kulude summaks kokku ja katteallikate summaks kokku 6 383 963 €, sh välisrahastus 141 447 €.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa