Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kompromissi heakskiitmine haldusasjas nr 3-10-1173 ja selle allkirjastamiseks volituse andmine ning reservfondist raha eraldamine
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2014 korraldus number 1652
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. oktoober

2014 nr

1652-k

Kohtuliku kompromissi heakskiitmine haldusasjas nr 3-10-1173 ja selle allkirjastamiseks volituse andmine ning reservfondist raha eraldamine

Halduskohtumenetluse seadustiku § 154 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 10 lg 1 ja § 55 lg 4 p 6, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 9 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lõikega 3, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2014 määruse nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise korra“ § 7 lõikega 3 ning tulenevalt kohtumenetluse osaliste soovist lõpetada kohtuvaidlus kompromissiga

1. Kiita heaks korralduse lisaks olev kompromissi projekt Tallinna linna ja Aktsiaseltsi „Hotell Viru“ vahelise vaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-10-1173 ning volitada linnasekretäri seda kompromissi allkirjastama.

2. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ette nähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 115 000 (sada viisteist tuhat) eurot punktis 1 nimetatud kohtuliku kompromissi täitmiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile „Hotell Viru“, Tallinna Halduskohtule ja linna finantsteenistusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2014

korralduse nr 1652-k

LISA

Kohtulik kompromiss Tallinna linna ja Aktsiaseltsi „Hotell Viru“ vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks
haldusasjas nr 3-10-1173

Tallinna linn, keda Tallinna Linnavalitsuse _________ oktoobri 2014 korralduse nr _____ alusel esindab ___________, ja Aktsiaselts „Hotell Viru“ (edaspidi AS Hotell Viru) (registrikood 10996147), keda esindab vandeadvokaat Elmer Muna, sõlmivad kohtuliku kompromissi (edaspidi kompromiss) alljärgnevas.

1. Kohtuliku kompromissi eesmärk

Tallinna linnal ja ASil Hotell Viru (koos edaspidi pooled) on soov lõpetada haldusasja nr 3-10-1173 menetlus halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 152 lg 1 p 3 alusel kompromissiga, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

Tallinna Halduskohtu 20. mai 2014 määrusega haldusasjas nr 3-10-1173 tehti pooltele ettepanek asuda omavahelistesse läbirääkimistesse vaidluse lahendamiseks kompromissiga või muul viisil menetlusosaliste kokkuleppel. Kompromissi sõlmimise tähtajaks määras kohus 31. oktoobri 2014.

3. Kompromissi tingimused

1. Tallinna linn tasub seitsme (7) päeva jooksul pärast haldusasjas nr 3-10-1173 kompromissiga menetlust lõpetava kohtumääruse jõustumist ASile Hotell Viru 115 000 (sada viisteist tuhat) eurot, kandes selle ASi Hotell Viru arvelduskontole EE 5917 0001 7002 8696 30 Nordea pangas selgitusega „Haldusasjas nr 3-10-1173 sõlmitud kompromissi täitmine“.

2. Menetluskulud jäävad poolte endi kanda.

3. Pooled kinnitavad, et nad on teadlikud kompromissi kinnitamise ja haldusasja menetluse lõpetamise tagajärgedest, sh asjaolust, et menetluse lõpetamise korral ei saa samal alusel ja sama nõudega kaebust esitada. Pooled kinnitavad, et pärast kompromissi jõustumist ei ole neil teineteise suhtes kompromissis nimetamata nõudeid seonduvalt Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 104 ega alust esitada selliseid nõudeid tulevikus.

4. Kompromiss on sõlmitud ühes eksemplaris ja pooled on selle digitaalselt allkirjastanud.

5. HKMS § 152 lg 1 p 3 kohaselt lõpetab kohus kompromissi kinnitamise korral menetluse määrusega. Lähtudes ühisest soovist lõpetada menetlus HKMS § 152 lg 1 p 3 alusel kompromissiga, paluvad pooled Tallinna Halduskohtul kinnitada käesolev kompromiss ja lõpetada haldusasjas nr 3-10-1173 menetlus kohtuistungit pidamata.

6. AS Hotell Viru palub tagastada talle HKMS § 104 lg 6 kohaselt riigilõiv arvelduskontole EE 5917 0001 7002 8696 30 Nordea pangas.

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Kohtulik kompromiss Tallinna linna ja Aktsiaseltsi „Hotell Viru“ vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-10-1173