Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2013 korralduse nr 297-k "Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 22.10.2014 korraldus number 1598

Redaktsiooni kehtivus 22.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. oktoober

2014 nr

1598-k

Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2013 korralduse nr 297-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 3, § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Perekonnaseisuameti taotlusest

1. Muuta alates 1. novembrist 2014 Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2013 korralduse nr 297-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine“ lisa punkti 1.8 ja sõnastada see järgmiselt:

Jk

nr

Teenus

Ühik

Hind käibe-maksuta eurodes

Käibemaksu

määr %

Lõpphind

eurodes

1.8

Banketiruumi kasutusse andmine kaks tundi (koos ettevalmistuse ja koristusega)

kord

125

20

150.00

2. Volitada linnapea Edgar Savisaart sõlmima käsunduslepingut Tallinna Perekonnaseisuameti juhataja Karin Kasega abielu piduliku kombetalituse korraldamiseks väljaspool ametiruume.

3. Tallinna Perekonnaseisuametil avalikustada banketiruumi kasutusse andmise teenuse hind Tallinna linna veebilehel ja avalike teenuste andmekogus ATAK.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Perekonnaseisuametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär