Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 "Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 22.10.2014 määrus number 67
jõustumine 28.10.2014

Redaktsiooni kehtivus 28.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. oktoober 2014 nr 67

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruses nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Ühe asutusena tegutseva koolieelse lasteasutuse ja põhikooli, millega on liidetud gümnaasium hoolekogu koosseis on üheksaliikmeline.

(6) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.“;

2) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõigetes 1 kuni 4 nimetatud esindajate valimine või nimetamine kooli hoolekogusse protokollitakse. Direktor edastab protokollide väljavõtted haridusametile iga aasta 10. oktoobriks.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruaril 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ paragrahvi 5 lõike 5 teises lauses nimetatud protokollide väljavõtted edastatakse haridusametile 2014. aastal 17. novembriks.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär