Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 02.12.2010 nr 60
Akt muudab
 
Tlv m 16.02.2011 nr 8
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 "Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.10.2014 määrus number 67 [RT IV, 25.10.2014, 39]
Jõustumine:28.10.2014
Redaktsiooni kehtivus:28.10.2014 - ... [RT IV, 25.10.2014, 39]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. oktoober 2014 nr 67

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruses nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Ühe asutusena tegutseva koolieelse lasteasutuse ja põhikooli, millega on liidetud gümnaasium hoolekogu koosseis on üheksaliikmeline.

(6) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.“;

2) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõigetes 1 kuni 4 nimetatud esindajate valimine või nimetamine kooli hoolekogusse protokollitakse. Direktor edastab protokollide väljavõtted haridusametile iga aasta 10. oktoobriks.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruaril 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ paragrahvi 5 lõike 5 teises lauses nimetatud protokollide väljavõtted edastatakse haridusametile 2014. aastal 17. novembriks.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär