Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ideekonkursi "Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart" korraldamine ja ülesande andmine linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 16.10.2014 otsus number 153
Redaktsiooni kehtivus:16.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

16. oktoober 2014 nr 153

Ideekonkursi „Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart“ korraldamine ja ülesande andmine linnavalitsusele

Riigihangete seaduse § 9 lg 2 ja § 81 lg-te 1, 2 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 31 lg 5 p-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavolikogu innovatsioonikomisjoni ettepanekust

1. Korraldada ideekonkurss „Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart“ (edaspidi ideekonkurss) ja kinnitada ideekonkursi lähteülesanne vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel:

2.1  korraldada 2015. aasta jooksul ideekonkursi läbiviimine ja kinnitada hankedokumendid;

2.2 moodustada ideekonkursi võistlustööde sisuliseks läbivaatamiseks, hindamiseks ja parimate ideede väljaselgitamiseks kuni 10-liikmeline ˛ürii.

3. Kinnitada ideekonkursi auhinnafondi ja ˛ürii tegevuse kulude suuruseks 25 000 eurot. Linnavalitsusel näha vajalikud rahalised vahendid ette Tallinna linna 2015. aasta eelarves.

4. Tallinna Linnavalitsusel avaldada info ideekonkursi läbiviimise kohta linnameedias ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes ning korraldada ideekonkursi tutvustamiseks laiaulatuslik kampaania.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2014
otsuse nr 153
LISA

Ideekonkursi „Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart“ lähteülesanne

1. Ideekonkursi eesmärk

1.1 Ideekonkursi eesmärk on koostada Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart (edaspidi teekaart) ehk nimekiri n-ö „suurtest“, eelistatult uutest ideedest, tegevustest, rajatistest jne, millised oleksid Tallinna arengule, infrastruktuurile, elukeskkonnale, elukorraldusele olulised ja mida hakkaks Tallinna linn ise teostama või toetama ka pikemas, 10-20 aasta perspektiivis. Ideekonkurss arendab edasi Tallinna positiivse programmi 2014-2018 arengusuundasid, väljakutseid ja ülesandeid, toetab Tallinna rahvastiku ja majanduslikku arengut.

2. Ideekonkursi läbiviimine ja osalejad

2.1 Teekaardi koostamiseks kuulutatakse välja avatud ideekonkurss.

2.2 Ideekonkursi korraldab Tallinna Linnavalitsus.

2.3 Ideekonkursil võivad osaleda ülikoolid, teadusasutused, riigi- ja kohaliku võimu mistahes struktuuriüksused, ettevõtted, asutused, organisatsioonid, aga ka vabakonnad, ühendused, isikute grupid ja füüsilised isikud. Ideekonkursil osalemise täpsemad tingimused määratakse ideekonkursi dokumentides.

2.4 Ideekonkursil osalemisega seotud kulutusi Tallinna linn ei hüvita.

3. Ideekavandite esitamine

3.1 Ideekavand ja lisadokumendid peavad olema esitatud kirjalikult eesti keeles. Ideekavandile võib lisada illustreerivaid ja selgitavaid materjale (fotod, videod, joonised, maketid jne).

3.2 Ideekavandis peab muuhulgas olema näidatud:

3.2.1 idee uuenduslikkus, erinevus varem olnust;

3.2.2 idee kirjeldus;

3.2.3 idee rakendamisest ühiskonnale ja/või Tallinna linnale tekkiv kasu ja otsesed kasusaajad;

3.2.4 võimalusel teiste riikide kogemused analoogsete ideede rakendamisel;

3.2.5 idee elluviimise etapid;

3.2.6 võimalusel idee realiseerimise maksumus;

3.2.7 idee rakendamise juhtasutus või -organisatsioon ja partnerid.

3.3 Ideekavandi esitamisega annab selle esitaja oma nõusoleku ideekavandi avalikustamiseks. Esitatud ideekavandi omandiõigus ning isiklikud ja varalised autoriõigused kuuluvad ideekavandite autoritele. Auhinnatud ideekavandite omandiõigus ja varalised autoriõigused lähevad Tallinna linnale üle pärast auhindade väljamaksmist.

3.4 Tallinna linn jätab endale õiguse sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel teenuste hankelepingu.

4. Ideekonkursi ˛ürii

4.1 Ideekonkursile esitatavaid ideekavandeid hindab ˛ürii. ˇürii liikmed peavad olema ideekonkursil osalejatest sõltumatud füüsilised isikud.

4.2 ˇürii liikmeteks kutsutakse teadlasi, kultuuritegelasi, ülikoolide esindajaid, Eesti mõjukate organisatsioonide esindajaid ja arvamusliidreid.

4.3 ˇürii võib vajaduse korral kaasata eksperte, kellel puudub otsustamisel hääleõigus ja kelle arvamus on ˛üriile soovituslik.

4.4 Väljavalitavad ja auhinnatavad tööd selgitab ˛ürii välja hääletuse teel. Otsuse vastuvõtmiseks peab hääletusel osalema vähemalt 2/3 ˛ürii liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav ˛ürii esimehe hääl.

4.5 ˇürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub võistlustööde hindamisel ideekonkursi kutses ja hankedokumentides sätestatud kriteeriumidest.

4.6 Ideekonkursi lõpptulemusena valib ˛ürii välja kuni 10 ideekavandit, mis kinnitatakse Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi objektideks. Väljavalitud ideekavanditele määratakse auhinnad ˛ürii otsusega.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees