Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 108d ja 118a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.10.2014 korraldus number 1534
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. oktoober

2014 nr

1534-k

Paldiski mnt 108d ja 118a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt AS Süda Maja (pankrotis) 31. märtsi 2008 avaldusest ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamute ehitamine ei oma olulist keskkonnamõju

1. Algatada Paldiski mnt 108d ja 118a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Paldiski mnt 118a ja Paldiski mnt 108d kinnistu osade liitmine üheks 20% ärimaa ja 80% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni üheksa maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoonete ja korterelamute ehitamiseks. Lisaks on kavandatud Paldiski mnt 108d kinnistu osast moodustada üks transpordimaa krunt. Samuti tuleb detailplaneeringuga lahendada ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,64 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Enne detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna Linnaplaneerimise Ametil sõlmida detailplaneeringust huvitatud isikuga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohane teede ja tehnovõrkude valmisehitamise leping.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

4.1 Paldiski mnt äärde kavandada minimaalselt 10 meetri laiune haljasriba;

4.2 pääs maa-alusele parkimiskorraldusele kavandada Paldiski mnt -Sõudebaasi tänava ristmikust kaugemale, soovitavalt ristmikest võrdsele kaugusele;

4.3 planeeringuala loodeserva kavandatava tänava poolsed laadimisala ja sõiduautode parklate sissesõidud kavandada selgelt eristatavad;

4.4 koostöös Elektrilevi OÜ-ga kavandada planeeritavale alale piirkonda teenindav alajaam vastavalt planeeringu koostamiseks Elektrilevi OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 153887;

4.5 planeeringulahendusele kanda olemasolev tankla (Paldiski mnt 108b) koos ohutsoonidega;

4.6 koostada ülevaade arendusala taimestiku ja linnustiku kohta, vaatlused teha ajavahemikus maist kuni juulini. Kuna arendustegevusega hävib senine rohumaa kõlvik, siis analüüsida elustiku vähenemist leevendavaid ja kompenseerivaid meetmeid;

4.7  kavandada nii intensiivset kui ekstensiivset katusehaljastust, lindudega kokkupõrgete vältimiseks kasutada hoonete suurtel klaasipindadel tehnilisi lahendusi, mis muudavad klaasid lindudele nähtavaks;

4.8 haljastuse kavandamisel lähtuda vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringust - Paldiski mnt kui põhitänava äärde istutada 4 (2 2) rida puid. Puude istutamiseks tagada vähemalt 10 meetri laiune tehnovõrkudest ja ehitistest vaba haljasriba, istutuste kavandamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest;

4.9 tulenevalt Tallinna sademevee strateegiast aastani 2030 rakendada maksimaalselt sademevee kohapeal käitlemist-katuselt ärajuhitav sademevesi immutada pinnasesse või suunata immutusplokkidesse, koguda vahemahutitesse ning kasutada haljastuse hooldamisel ja olmes. Käsitleda planeeringuala lõunaservas  kulgeva kraavi seisukorda ja edasist perspektiivi;

4.10 esitada pädeva ettevõtte poolt koostatud autoliiklusest tuleneva müra modelleerimine päevasel ja öisel ajal. Uuringu koostamisel lähtuda sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

4.11 esitada ülevaade tekkivatest jäätmekogustest ning käsitleda jäätmete sorteeritud kogumist. Olemjäätmete kogumise konteinerid paigutada tänavatasapinda, kas jäätmeaedikutesse, katusealustesse või hoonete mahtu, et tagada eriveoki vaba juurdepääs konteineritele. Määrata jäätmete kogumiskohtade asukohad ning tähistada need põhijoonisel;

4.12 teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega, Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Kommunaalametiga, Tallinna Keskkonnaametiga, Tallinna Linnavaraametiga ja Haabersti Linnaosa Valitsusega ning teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on ConArte OÜ (aadress Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

6. Mitte algatada Paldiski mnt 108d ja 118a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

6.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhusaastatust ning olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

6.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 5-korruseliste elu- ja ärihoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

6.3 Haabersti linnaosas Paldiski mnt äärsel segahoonestusalal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringuala asub hoonestamata rohumaal, mistõttu tuleb planeeringualal läbi viia taimestiku ja linnustiku uuringud ning planeeringulahenduses kavandada elustiku kadu leevendavaid ja kompenseerivaid meetmeid;

6.4 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest ala on vähese kõrghaljastusega ning planeeringu elluviimisel ei likvideerita väärtuslikku kõrghaljastust. Likvideeritav, peamiselt väheväärtuslik haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord tingimustele. Planeeringulahenduses nähakse ette uushaljastuse (sh katuse- ja vertikaalhaljastus) rajamine ning tagatakse nõutav haljastuse osakaal krundil ning piisava laiusega haljasribad tänavahaljastusele;

6.5 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, samuti kaasnevad piirkonna arenduste elluviimisel kumulatiivsed mõjud seoses liikluskoormuse kasvuga. Planeeringulahenduses tuleb arvestada, et planeeringuala paikneb kõrge müratasemega magistraaltänava ääres ning planeeringu koostamisel selgitatakse müra modelleerimisel liiklusest tulenevad müratasemed ja esitatakse vajadusel müraleevendusmeetmed. Paldiski mnt äärde planeeritav hoone moodustab puhvri liiklusmüra levimisele planeeringuala sisse. Liiklusmüra mõju on väiksem, kui hoone Paldiski maantee äärsele frondile ei planeerita müratundlikke ruume;

6.6 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada ka olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale ehitustegevusele. Kui planeeringualal tekkiv reostunud sademevesi puhastatakse enne kanalisatsiooni juhtimist lokaalpuhastites ning alal paiknevatesse kraavidesse ei juhita ülenormatiivselt reostunud heitvett, ei kaasne planeeringu elluviimisest olulist mõju veekeskkonnale, sh Harku järvele;

6.7 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

6.8 detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

7. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

8. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

10. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Paldiski mnt 108d ja 118a kinnistu ja lähiala detailplaneering