Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Haridusametile Tallinna Vaba Waldorfkooli tegevuskulude katmiseks
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2014 korraldus number 1515
Redaktsiooni kehtivus:08.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. oktoober

2014 nr

1515-k

Raha eraldamine Tallinna Haridusametile Tallinna Vaba Waldorfkooli tegevuskulude katmiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korrapunkti 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 9 alusel ning arvestades asjaolu, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseadusega on suurendatud kohaliku omavalitsuse ülesannete mahtu ja pandud täiendavaid rahalisi kohustusi, riik ei ole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseadusega kaasnevate täiendavate kohustuste katteks Tallinna linnale vahendeid eraldanud ja linnal puuduvad täiendavateks kuludeks ettenähtud rahalised vahendid ning linn on sunnitud kandma arvestatavas mahus lisakulusid teiste kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete arvelt, mille tõttu on raskendatud teiste kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine ja on rikutud põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse õigust piisavatele rahalistele vahenditele ning tulenevalt Tallinna Halduskohtu 30. septembri 2014 kohtumäärusest haldusasjas nr 3-14-50467

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist Tallinna Haridusametile 27 728 (kakskümmend seitse tuhat seitsesada kakskümmend kaheksa) eurot Tallinna Vaba Waldorfkooli tegevuskulude katmiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ning linna finantsteenistusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes