Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2014 korraldus number 1490
Redaktsiooni kehtivus:08.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. oktoober

2014 nr

1490-k

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2014 otsusega nr 124 kehtestatud „Paldiski mnt 241, 241d, 243a kinnistute ja lähiala detailplaneeringust“

1. Määrata Haabersti linnaosas Astangu ja Mäeküla asumis Paldiski mnt 241, 241d, 243a kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele vastavalt lisatud skeemile nimeks

1.1  Mäeküla tänav;

1.2 Veerme tänav;

1.3 Mäevälja tänav.

2. Pikendada Haabersti linnaosas Mäeküla asumis Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 määrusega nr 62 Tänavanime määramine Haabersti linnaosas määratud Härgmäe tänava kulgu (skeem lisas).

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks, Veerme tänava siltide paigaldamine tagada pärast aadresside muutmist koos uute aadressinumbritega.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Härgmäe tänava pikendamise, Mäeküla tänava, Veerme tänava ja Mäevälja tänava skeem