Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2014 korraldus number 1488
Redaktsiooni kehtivus:08.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. oktoober

2014 nr

1488-k

Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Mustamäe tee, Liimi tänava, Artelli tänava ja Marja tänava vahelises kvartalis Mustamäe tee ja Liimi tänava nurgal. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tööstusettevõtete ala, mis on põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Mustamäe tee äärne on magistraaltänavate ärivöönd, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus- ja teenindusettevõtteid. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- arvestades planeeritava maa-ala asukohta, ümbritsevat hoonestust ja head ligipääsu, on tankla ja tanklat teenindava hoone rajamine siinsesse linnaruumi igati sobiv;

- linnaruumi korrastamiseks on kavandatud hoone kohustuslikule ehitusjoonele, mille määramisel on lähtutud Liimi tänava äärsetele kruntidele kehtestatud Liimi tn 4 kinnistu ja Liimi tn 4a kinnistu detailplaneeringus määratud ehitusjoonest, mis on 10 meetrit kinnistu tänavapoolsest piirist;

- kavandatav hoone järgib Mustamäe tee lääneseina frondile iseloomulikku hoonete rütmilist tagasiastumist tänavajoonest;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ ette nähtud põhimõtetega.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11108. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Mustamäe tee 18b kinnistu piire ja tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning määrata krundile ehitusõigus tankla ja tanklat teenindava hoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2002 otsusega nr 199 kehtestatud „Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala, Mustamäe tee T3 kinnistu osa ja Liimi tänava kinnistu osa, osas.

3. Detailplaneeringukohase üldkasutatava välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni rajamine tagatakse vastavalt 16. jaanuaril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/113.

4. Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2014 korralduse nr 1281-k „Mustamäe tee 18b kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine“ alusel taotleti Mustamäe tee 18b kinnisasjast moodustatava transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja ligikaudse pindalaga 6 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 2) tasuta omandamist Tallinna linnale seoses kinnisasjal olemasoleva kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks. Eelnevalt nimetatud korralduse alusel on sõlmitud vastavasisuline notariaalne leping 16. septembril 2014.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoober]

korralduse nr 1488-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11108. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Mustamäe tee 18b kinnistu piire ja tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning määrata krundile ehitusõigus tankla ja tanklat teenindava hoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2002 otsusega nr 199 kehtestatud „Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala, Mustamäe tee T3 kinnistu osa ja Liimi tänava kinnistu osa, osas.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Mustamäe tee, Liimi tänava, Artelli tänava ja Marja tänava vahelises kvartalis Mustamäe tee ja Liimi tänava nurgal.

Tegemist on polüfunktsionaalse piirkonnaga. Mustamäe tee jagab piirkonna tinglikult kaheks, kus Mustamäe tee planeeringuala poolsel osal on endised tootmis-, lao- ja büroohooned, mida on viimastel aastatel hakatud rekonstrueerima ja uuel otstarbel kasutama ning planeeringualast teisel pool Mustamäe teed paiknevad lisaks ühiskondlike ehitiste maa ja ärimaa sihtotstarbega kruntidele ka elamumaa sihtotstarbega krundid.

Planeeritavale maa-alale jääb tootmismaa sihtotstarbega ja 1366 m2 pindalaga Mustamäe tee 18b kinnistu. Lisaks jääb planeeritavale alale Tallinna linnale kuuluva transpordimaa sihtotstarbega Mustamäe tee T3 kinnistu osa ja Tallinna linnale kuuluva transpordimaa sihtotstarbega Liimi tänava kinnistu osa.

Kinnistusraamatu andmeil on Mustamäe tee 18b kinnistu omanik Aktsiaselts Eesti Talleks. Mustamäe tee 18b kinnistu on koormatud hoonestusõigusega (kestusega 26 aastat) aktsiaseltsi “Johnny“ kasuks. Krundil paikneb alajaam.

Planeeritaval maa-alal (Liimi tänava kinnistul) kasvab III väärtusklassi hinnatud harilik saar. Juurdepääs planeeritavale alale on Mustamäe teelt ja Liimi tänavalt.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tööstusettevõtete ala, mis on põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Mustamäe tee äärne on magistraaltänavate ärivöönd, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus- ja teenindusettevõtteid.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärk Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani tööversiooni kohaselt jääb planeeritav maa-ala ettevõtlus- ja tootmisalale ja magistraaltänavate äärsesse ärivööndi. Alale võib rajada tootmis-, veondus-, laondus- ja ärifunktsioonilisi ehitisi. Uusi elamuid alale planeerida ega rajada ei tohi.

Detailplaneeringu lahendus vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritav maa-ala kattub Mustamäe tee T3 kinnistu osas ja Liimi tänava kinnistu osas Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2002 otsusega nr 199 kehtestatud „Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringuga“.

Planeerimisseaduse § 24 lõige 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2002 otsusega nr 199 kehtestatud „Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala, Mustamäe tee T3 kinnistu osa ja Liimi tänava kinnistu osa, osas. Mustamäe tee T3 kinnistu osal ja Liimi tänava kinnistu osal säilib varem planeeritud tee lahendus.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud muuta Mustamäe tee 18b kinnistu tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning määrata krundile ehitusõigus tankla ja tanklat teenindava hoone ehitamiseks. Krundil paiknev alajaam on ette nähtud likvideerida. Ühtlasi on kavandatud moodustada 6 m2 pindalaga transpordimaa sihtotstarbega krunt Mustamäe tee 18b kinnistule jäävast kõnnitee alusest maast (Mustamäe tee ja Liimi tänava nurgal), mis on ette nähtud avalikuks kasutamiseks.

Linnaruumi korrastamiseks on kavandatud hoone kohustuslikule ehitusjoonele, mille määramisel on lähtutud Liimi tänava äärsetele kruntidele kehtestatud Liimi tn 4 kinnistu ja Liimi tn 4a kinnistu detailplaneeringus määratud ehitusjoonest, mis on 10 meetrit kinnistu tänavapoolsest piirist. Kavandatav hoone järgib Mustamäe tee lääneseina frondile iseloomulikku hoonete rütmilist tagasiastumist tänavajoonest. Hoone tänavapoolsed fassaadid tuleb kavandada esinduslikuks. Hoone välisviimistluses on lubatud kasutada kivi, krohvi, betooni, plekki, klaasi, komposiitplaati ja puitu.

Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud 4 parkimiskohta krundile positsioon 1 ja 2 parkimiskohta on ette nähtud Mustamäe tee 18 kinnistu omaniku Aktsiaseltsi Eesti Talleks nõusolekul Mustamäe tee 18 kinnistule seoses haljastuse kavandamisega planeeritavale alale. Parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ ette nähtud põhimõtetega.

Juurdepääs on tagatud Mustamäe teelt ja Liimi tänavalt.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I ja II väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Planeeritaval alal (Liimi tänava kinnistul) kasvab III väärtusklassi hinnatud harilik saar, mis on ette nähtud säilitada. Kuna puid ei likvideerita, pole Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ kohast asendusistutust vaja määrata.

Planeeritav maa-ala asub kaugküttepiirkonnas. Vastavalt Aktsiaseltsi Tallinna Küte (praegu AS Tallinna Küte) kirjale on Mustamäe tee 18b kinnistule kavandatud tanklat teenindava hoone soojusvarustus Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Kavandatud hoone soojusvarustus on lahendatud nimetatud määruse punkti 2.3.2 kohase erandina, kuna hoone soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW. Hoone soojaga varustamine on planeeritud õhksoojuspumba või elektrikütte baasil.

Osaühing Eesti Geoloogiakeskus on teinud pinnase ja põhjavee reostusuuringu jääkreostuse olemasolu ja ulatuse väljaselgitamiseks. Reostusuuringu aruande kohaselt ei ole krundil keskkonnaohtlike elementide nagu kaadmiumi, kroomi, vase, elavhõbeda, nikli ja tsingi reostust. Krundi põhjapoolne pinnas on reostunud plii ja/või selle ühenditega, mis võib olla tingitud omaaegse kõrge pliisisaldusega bensiini sattumisest pinnasesse. Samuti on krundi pinnas reostunud naftasaadustega.

Detailplaneeringus on ehitusprojekti koostamiseks määratud nõue reostunud pinnase saneerimiseks juhul, kui ehitustööde käigus ilmneb pinnasereostust üle tööstusmaa piirarvu.

5. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul, mis toimus 18. märtsist kuni 1. aprillini 2014, esitas vastuväite Liimi tn 1 kinnistu omanik AS MESTRON GRUPP. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas vastuväite esitanud isikule kirjaga 25. aprillil 2014.

AS-i MESTRON GRUPP vastuväite kohaselt on nende poole korduvalt pöördunud detailplaneeringu koostaja, et kooskõlastada elektriliinide paigaldamine Liimi tn 1 kinnistule. AS MESTRON GRUPP on korduvalt jätnud paigalduse kooskõlastamata põhjusel, et elektriliinide paigaldamine Liimi tn 1 kinnistule riivab nende huve ja takistab Liimi tn 1 kinnistu arendusplaanide elluviimist. Vastuväite esitaja palus viia Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kooskõlla AS-i MESTRON GRUPP õigustega ning mitte paigaldada Liimi tn 1 kinnistule elektrikaableid.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet selgitas, et Liimi tn 1 ja 1a kinnistutele on koostatud detailplaneering, mille vastuvõtmise korralduse eelnõud asub amet ette valmistama (praeguseks ette valmistatud). Eelnevalt nimetatud detailplaneeringus on senine alajaam, iseseisva krundiga Liimi tn 1a, ette nähtud asendada uue alajaamaga, mis jääb Liimi tn 1 krundile kavandatava hoone mahtu ning kinnistud liidetakse. Alajaamale uus toitekaabel on ette nähtud tuua Liimi tänavalt, Liimi tn 1 ja Liimi tn 1b kinnistute piiri lähedalt, kaitsevööndiga 2 meetrit. Mustamäe tee 18b kinnistu teenindamiseks on uus toitekaabel ette nähtud tuua sama kaabli kõrvalt ehk sisuliselt samast kohast, kuhu on ette nähtud uue alajaama toitekaabel. Eeltoodust tulenevalt leidis Tallinna Linnaplaneerimise Amet, et Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu lahendus on mõistlik ja ei koorma AS-le MESTRON GRUPP kuuluvat kinnistut täiendavalt.

Lisaks teatas amet vastuväite esitajale Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise aja ja koha.

Detailplaneeringule on lisatud AS-i MESTRON GRUPP ja aktsiaseltsi “Johnny“ esindajate kokkulepe, mille kohaselt AS MESTRON GRUPP kooskõlastab tingimusteta Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu lahenduse (sh elektrikaablite paigaldamise) ja aktsiaselts “Johnny“ kooskõlastab tingimusteta Liimi tn 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu lahenduse. Eelnevalt nimetatud kokkuleppega loobus Liimi tn 1 kinnistu omanik AS MESTRON GRUPP avalikul väljapanekul esitatud vastuväitest.

Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata planeeringuvaidlust ei jäänud, ei olnud vaja detailplaneeringut esitada planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 17. mail 2011 registreeritud avaldusega aktsiaseltsi “Johnny“ esindaja H. Paarop, kes soovis muuta Mustamäe tee 18b kinnistu tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning määrata krundile ehitusõigus tankla ja tanklat teenindava hoone ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja aktsiaseltsi “Johnny“ vahel on 30. mail 2012 sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/104.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldusega nr 974-k „Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Mustamäe tee 18b kinnistu tootmismaa sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning krundile ehitusõiguse määramine tankla ja tanklat teenindava hoone rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 4. juulil 2012 ja ajalehes Kristiine Leht 17. augustil 2012.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 16. augustil 2012. Eskiislahenduse avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 9. augustil 2012, ajalehes Pealinn 13. augustil 2012 ja ajalehes Kristiine Leht 17. augustil 2012. Arutelul osalesid Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajad ja eskiislahenduse koostaja.

Detailplaneeringu eskiisi kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts.

Detailplaneering on koostatud arvestades Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldust nr 974-k „Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“ ja detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõudeid“.

Detailplaneeringule on lisatud maastikuarhitekti K. Ratassepa haljastuslik hinnang ja Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus tehtud reostusuuringu aruanne.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korralduses määratud lisanõuetega on arvestatud.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse redaktsiooni § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Päästeameti Põhja päästekeskus ja Mustamäe tee 18b kinnistu hoonestusõiguse omanik aktsiaselts “Johnny“ kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Mustamäe tee 18 ja Mustamäe tee 18b kinnistu omanik Aktsiaselts Eesti Talleks kooskõlastas detailplaneeringu ning nõustus parkimisservituudi (2 parkimiskohta) seadmisega Mustamäe tee 18 kinnistule Mustamäe tee 18b kinnistu kasuks.

Lisaks märkis Aktsiaselts Eesti Talleks, et Mustamäe tee 18b kinnistu omanik ja Mustamäe tee 18b kinnistu hoonestusõiguse omanik on kokku leppinud, et Mustamäe tee 18 kinnistu omanikule kuuluvad ja Mustamäe tee 18 kinnistut teenindavad maa-alused kommunikatsioonid ja rajatised, mis paiknevad nii Mustamäe tee 18b kinnistul kui ka väljaspool kinnistut, tõstetakse ümber hoonestusõiguse omaniku poolt ja kulul ning rajatakse ehitusprojektiga määratud uude asukohta vastavalt kehtivatele nõuetele ja kinnistu omanikuga eelnevalt kooskõlastatud projektile.

Aktsiaselts Eesti Talleks lisas, et Mustamäe tee 18b ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Mustamäe tee 18 kinnistu omanikuga.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et detailplaneeringu seletuskirja kohaselt on krunt positsioon 2 (transpordimaa, 6 m2) moodustatud Mustamäe tee 18b kinnistule jäävast kõnnitee alusest maast ning on ette nähtud võõrandada Tallinna linnale. Aktsiaselts Eesti Talleks ja aktsiaselts “Johnny“ on Tallinna Linnavaraametile esitanud nõusoleku krundi positsioon 2 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale.

Vastavasisulised nõusolekud on lisatud ka detailplaneeringule.

Tallinna Linnavaraamet lisas, et peab vajalikuks moodustatava transpordimaa sihtotstarbega krundi tasuta Tallinna linnale võõrandamise võlaõiguslik leping sõlmida kinnisasja omanikuga pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2014 korralduse nr 1281-k „Mustamäe tee 18b kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine“ alusel taotleti Mustamäe tee 18b kinnisasjast, mis on koormatud hoonestusõigusega aktsiaseltsi “Johnny“ kasuks, moodustatava transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja ligikaudse pindalaga 6 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 2) tasuta omandamist Tallinna linnale. Moodustatava transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja omandamine on Tallinna linnale vajalik kinnisasjal olemasoleva kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks. Eelnevalt nimetatud korralduses on sätestatud moodustatava transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja omandamise tingimused, samuti on määratud Tallinna Kommunaalamet Tallinna linnale omandatava kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Eelnevalt nimetatud korralduse alusel on sõlmitud vastavasisuline notariaalne leping 16. septembril 2014.

Lisaks juhtis Tallinna Linnavaraamet tähelepanu asjaolule, et planeeringualasse osaliselt jääv transpordimaa kinnistu Mustamäe tee, Kuldnoka tn ja Forelli tn vahel (praegu Mustamäe tee T3 kinnistu) on Tallinna linna omandis. Linnavara valitsejaks on määratud Tallinna Kommunaalamet. Tallinna Linnavaraamet palus detailplaneeringu kooskõlastada ka linnavara valitsejaga.

Detailplaneering on Tallinna Kommunaalametiga kooskõlastatud.

Detailplaneeringu lahendus on saadetud tutvumiseks Liimi tn 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu koostajale, OSAÜHINGULE ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK, kuid tagasisidet ei ole saadud.

Liimi tn 1 kinnistu omanik AS MESTRON GRUPP kooskõlastas detailplaneeringu ning lisas seisukoha kaablite paigaldamiseks üle Liimi tn 1 kinnistu, mille kohaselt tuleb alajaam renoveerida Liimi tn 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringus näidatud asukohas ning vana alajaam lammutada.

Detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaani joonisele on lisatud märkus, et alajaama võimalik uus asukoht täpsustatakse Liimi tn 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringus. Alajaama renoveerimine ja vana lammutamine toimub Elektrilevi OÜ poolt väljastatavate tehniliste tingimuste alusel koostatava projekti kohaselt.

Aktsiaseltsi Tallinna Küte (praegu AS Tallinna Küte) kirja kohaselt Mustamäe tee 18b kinnistu vahetus läheduses Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluv kaugküttevõrk puudub. Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt kuulub planeeritav maa-ala kaugküttepiirkonda.

Aktsiaselts Tallinna Küte on uurinud kaugküttega võimalike liitujate potentsiaali ümbruskonnas ning jõudnud järeldusele, et soojusvõrgu väljaehitamine piirkonnas ei ole otstarbekas. Aktsiaselts Tallinna Küte on seisukohal, et planeeritava kinnistu soojusvarustus on otstarbekas lahendada muid kütteviise kasutades.

Aktsiaselts Tallinna Küte lisas, et Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt on kinnistule kavandatud tanklat teenindava hoone soojusvarustus käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Kavandatud hoone soojusvarustus on lahendatud eelnevalt nimetatud määruse punkti 2.3.2 kohase erandina, kuna hoone soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW. Hoone soojaga varustamine on planeeritud õhksoojuspumba või elektrikütte baasil.

Tallinna Keskkonnaamet, AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Aktsiaselts KH Energia - Konsult, aktsiaselts Eesti Gaas, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja Elektrilevi OÜ kooskõlastasid detailplaneeringu planeeringulahenduse kohta tingimusi esitamata. Tingimused ehitus- ja tööprojektide koostamiseks on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts lisas, et detailplaneering tuleb kooskõlastada AS-ga Signaal TM.

Detailplaneering on AS-ga Signaal TM kooskõlastatud. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Detailplaneeringukohase üldkasutatava välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni rajamine tagatakse vastavalt 16. jaanuaril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/113.

Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2014 korraldusega nr 286-k võeti vastu „Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneering“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli muuta Mustamäe tee 18b kinnistu piire ja tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning määrata ehitusõigus krundile tankla ja tanklat teenindava hoone ehitamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 3. märtsil 2014 ja ajalehes Pealinn 10. märtsil 2014.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 18. märtsist kuni 1. aprillini 2014. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 6. märtsil 2014 ja ajalehes Pealinn 10. märtsil 2014.

Avaliku väljapaneku ajal esitas detailplaneeringu kohta vastuväite Liimi tn 1 kinnistu omanik AS MESTRON GRUPP. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas vastuväite esitanud isikule kirjaga 25. aprillil 2014.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 7. mail 2014. Teade väljapaneku tulemusi tutvustava arutelu läbiviimise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 24. aprillil 2014 ja ajalehes Pealinn 5. mail 2014.

Arutelust võtsid osa Mustamäe tee 18b kinnistu hoonestusõiguse omaniku aktsiaseltsi “Johnny“ ja Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja. Arutelult puudus vastuväite esitanud Liimi tn 1 kinnistu omaniku AS-i MESTRON GRUPP esindaja. Arutelul esitas aktsiaseltsi “Johnny“ esindaja kokkuleppe, mille kohaselt AS MESTRON GRUPP kooskõlastab tingimusteta Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu lahenduse (sh elektrikaablite paigaldamise) ja aktsiaselts “Johnny“ kooskõlastab tingimusteta Liimi tn 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu lahenduse. Eelnevalt nimetatud kokkuleppega loobus Liimi tn 1 kinnistu omanik AS MESTRON GRUPP avalikul väljapanekul esitatud vastuväitest.

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 14. mail 2014 ja ajalehes Pealinn 19. mail 2014.

Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata planeeringuvaidlust ei jäänud, ei olnud vaja detailplaneeringut esitada planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeerimisseaduse § 25 lõike 7 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Mustamäe tee 18, Mustamäe tee 18b, Liimi tn 1 ja Liimi tn 1a kinnistute omanikke, Mustamäe tee 18b kinnistule seatud hoonestusõiguse omanikku ja OSAÜHINGUT ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK (Liimi tn 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu koostaja).

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt otsustab Tallinna Linnavalitsus planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise Tallinna Linnavolikogule ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu otsusega. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu Tallinna Linnavalitsus korraldusega. Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks korralduse eelnõu „Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes