Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Sotsiaalkeskuse nimetuse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.10.2014 otsus number 152
Redaktsiooni kehtivus:02.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

2. oktoober 2014 nr 152

Mustamäe Sotsiaalkeskuse nimetuse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” punkti 2.8 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Nimetada Mustamäe Linnaosa Valitsuse hallatav asutus Mustamäe Sotsiaalkeskus ümber Mustamäe Päevakeskuseks.

2. Tallinna Linnavalitsusel teha vastavalt punktile 1 muudatus asutuse põhimääruses.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Mustamäe Linnaosa Valitsusel avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toivo Tootsen

Tallinna Linnavolikogu aseesimees