Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määruse nr 105 "Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2014 määrus number 66 [RT IV, 01.10.2014, 2]
Jõustumine:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2014 - ... [RT IV, 01.10.2014, 2]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. september 2014 nr 66

Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määruse nr 105 „Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 10. jaanuari 2002 määruse nr 4 „Munitsipaallasteasutuste arengukavade kinnitamise korraldamine“ ja 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määruse nr 105 „Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord“ § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Arengukava kinnitamine ja selle täitmisest aruandmine

(1) Arengukava kinnitab Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

(2) Lasteasutuse või kooli direktor annab arengukava täitmisest aru Tallinna Haridusameti teenistujatega peetava hindamisvestluse käigus.“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär