Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnu - Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 mrus number 27
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Ettevtlusameti phimrus
Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 mrus number 27 [RT IV, 27.09.2014, 5]
Justumine:30.09.2014
Kehtetuks tunnistamine:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2014 - 01.06.2019 [RT IV, 27.09.2014, 5]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 16.05.2019 nr 8 [RT IV, 29.05.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. september 2014 nr 27

Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Staatus ja nimetus

(1) Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Ameti ametlik nimetus on:

1) eesti keeles - Tallinna Ettevõtlusamet;

2) inglise keeles - Tallinn City Enterprise Department;

3) vene keeles - Департамент Предпринимательства Τаллиннского Городского Упрaвления.

§ 2.  Asukoht

Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

(2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ning aruandlus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5.  Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on Tallinna linna ettevõtluse arendamine, linna kui turismisihtkoha arendus ja turundus, tarbijakaitse ja hinnakujundus, müügimaksu haldamine, reklaamimaksu haldamine ja järelevalve, linna äriühingute ja sihtasutuste ning linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste järelevalve ning munitsipaalturgude haldamise korraldamine.

§ 6.  Ameti ülesanded

(1) Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanded:

1) ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;

2) alustavatele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine;

3) ettevõtlus- ja tarbijakaitsekoolituste ja teabepäevade korraldamine ning ettevõtjate nõustamine;

4) ettevõtlusinkubaatorite käivitamise ja edasiarendamise ning alustavatele ettevõtjatele inkubatsiooniteenuste pakkumise koordineerimine;

5) ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane turundus ning välisinvestorite nõustamine info ja kontaktide hankimisel;

6) ettevõtluse konkurentsivõime suurendamise meetmete väljatöötamine ja võtmine;

7) ettevõtlusstatistika kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;

8) investeerimisvõimaluste väljaselgitamine linnas, ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arenguprogrammide koostamine ning koostöö linna ettevõtluse perspektiivse paiknemise kavandamisel;

9) fondide finantsvahendite kaasamine ja kasutamine ettevõtlusele suunatud arendusprojektides, koostöös ettevõtlusorganisatsioonide, ettevõtluse tugistruktuuride ning teiste regioonide kohalike omavalitsuste majandusüksustega;

10) linna kui puhke- ja konverentsiturismi sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurendamine;

11) linna külalislahkust ja turismiteenuste kvaliteeti parandavate tegevuste ning projektide koordineerimine või nendes osalemine;

12) turismiinfo kogumine, töötlemine ja jagamine;

13) turismiturunduse infosüsteemi haldamine ja arendamine;

14) turismiinfokeskuse teenuste osutamine;

15) linnapileti Tallinn Card tootearendus ja müük;

16) turismistatistika ja -uuringutulemuste kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;

17) turismikoostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ja mittetulundusühingute vahel;

18) linna esindamine rahvusvahelistes ja kohalikes turismiorganisatsioonides;

19) linna veebilehel turistide, ettevõtjate ja investorite osa infotehnoloogiline, visuaalne ja sisuline arendamine;

20) rahvusvahelistes ettevõtlus- ja turismivõrgustikes osalemine;

21) hasartmängu mängukohtade komisjoni tehniline teenindamine ja linnavalitsusele esitatud õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotluste osas linnavalitsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise ettevalmistamine linnavalitsuse istungile;

22) riigi ja Tallinna õigusaktide rakendamisel linna ühtse kaubanduspoliitika elluviimine koostöös linnaosade valitsustega;

23) linna asutuste tasuliste teenuste hindade kooskõlastamine nende kehtestamisel või muutmisel;

24) teabe kogumine linna asutuste tasuliste teenuste hindade kohta ja selle esitamine vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale;

25) korraldatud jäätmeveo teenustasude läbivaatamine ja esitamine kehtestamiseks linnavalitsusele;

26) järelevalve kauplejatele ning kaupadele ja teenustele kehtestatud nõuete täitmise üle;

27) riigi ja linna registritesse andmete sisestamine kauplejatele kohaldatud vastutuse kohta;

28) kauplejatele kohaldatud ettekirjutuste ja rakendatud sunnivahendite ning sanktsioonide täitmise kontrollimine;

29) linnaelanike ja ettevõtjate nõustamine kaubanduse ja tarbijakaitse valdkonnas, tarbijakaitsealaste avalduste ja kaebuste lahendamine ning linnaelanike esmane võlanõustamine;

30) koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ning tarbijaühingutega tarbijakaitse ja kaubandustegevuse valdkonnas;

31) korteriomanike ja -ühistute vahelistes vaidlustes osaliste nõustamine eelkõige universaalteenuste osas;

32) linnale kuuluvate ehitiste pindade reklaamitegevuseks kasutusse andmine ja linna asutuste sellekohase tegevuse koordineerimine;

33) reklaami- ja müügimaksu haldamine vastavalt maksukorralduse seadusele ja kohalike maksude seadusele, Tallinna linna reklaamimaksu ja müügimaksu määrustele ning Tallinna linna ja Maksu- ja Tolliameti vahel sõlmitud halduslepingule;

34) linna ja linna osalusega äriühingu ning sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise või osaluse omandamise korraldamine linna õigusaktides sätestatud korras;

35) aktsionäri või osaniku õiguste teostamise korraldamine linna osalusega äriühingutes linna õigusaktides sätestatud korras;

36) asutaja- või liikmeõiguste teostamise korraldamine linna osalusega sihtasutustes ja mittetulundusühingutes linna õigusaktides sätestatud korras;

37) linna ja linna osalusega äriühingus aktsiate ja osade ning sihtasutustes ja mittetulundusühingutes osaluse kohta arvestuse pidamine;

38) äriühingute aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktides sätestatud korras;

39) järelevalve aktsiate ja osade võõrandamise tingimuste täitmise üle ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate linna kohustuste täitmise korraldamine;

40) järelevalve teostamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse, karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse, turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse, reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;

41) majandustegevuse keelu otsustamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel;

42) majandustegevuse registri pidamisega seonduvad toimingud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses, korrakaitseseaduses, karistusseadustikus, alkoholiseaduses, tubakaseaduses, kaubandustegevuse seaduses, pakendiseaduses, tarbijakaitseseaduses, turismiseaduses, väärismetalltoodete seaduses, reklaamiseaduses ja rahvatervise seaduses sätestatud ulatuses;

43) väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

44) kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

45) munitsipaalturgude ja linnapoe haldamise ning arendamise korraldamine.

(2) Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI ÕIGUSED

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks andmeid ja teavet linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt;

3) kontrollida ameti hallatava asutuse tegevust;

4) moodustada komisjone ja töörühmi;

5) kaasata töösse spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi ja tasuta teenuseid ning müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

8) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

9) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

10) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sunnivahendeid või sanktsioone majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse, karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse, reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse ja muude seaduste alusel;

11) anda konsultatsioone tarbijakaitse- ja kaubandustegevuse, korteriühistu tegevuse, reklaami- ja müügimaksu ning ettevõtlus- ja turismivaldkonnas, korraldada koolitusi ja seminare;

12) kontrollida tarbijate avalduste alusel jae- ja hulgikauplejaid, toitlustus- ja teenindusettevõtjaid vastavalt pädevusele;

13) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras:

1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest;

5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;

6) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;

7) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;

8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid hallatavate asutuste juhtidega või korraldab seda tegevust ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;

9) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

10) vastutab ameti eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;

11) rakendab abinõusid ameti majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate ametioskuste täiendamiseks;

12) kinnitab ameti asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;

13) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;

14) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktides.

(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja määratud osakonna juhataja.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti koosseisus on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus sätestatakse osakonna põhimääruses, mille kinnitab ameti juhataja. Osakonnas võib moodustada väiksemaid struktuuriüksusi.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määrus nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees