Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrus number 25 [RT IV, 27.09.2014, 7]
Jõustumine:30.09.2014
Rakendamise kuupäev:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2014 - ... [RT IV, 27.09.2014, 7]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. september 2014 nr 25

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1120 eurot;

2) 4-10 rühma 1265 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1365 eurot.“;

3) paragrahvi 4 lõike 3 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pedagoogi (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31  nimetatud) töötasu alammäär kuus on järgmine:“;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust järgmine:

1) noorempedagoog ja pedagoog 800 eurot;

2) vanempedagoog 808 eurot;

3) pedagoog-metoodik 922 eurot.“;

5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 426 eurot kuus.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees