Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 17.09.2014 korraldus number 1365

Redaktsiooni kehtivus 17.09.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. september

2014 nr

1365-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjonide  koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldust nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 kinnitada punktiga 2.3.7 Tallinna Ettevõtlusameti komisjoni liikmeks Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist;

1.2 kinnitada punktiga 9.5 Tallinna Keskkonnaameti komisjoni sekretäriks Evelyn Valtin, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna vanemspetsialist;

1.3 asendada punktis 17.2 Andres Vakra ametinimetus „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna juhataja“ ametinimetusega „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist“;

1.4 asendada punktis 17.3.2 Viivi Lokk ametinimetus „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldharidusosakonna juhataja“ ametinimetusega „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist“;

1.5 kinnitada punktiga 19.2.8 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti komisjoni liikmeks Tõnno Piigli, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Haridusametile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ning punktides 1.1 kuni 1.5 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär