Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
17.09.2014- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.09.2014 korraldus number 1365
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. september

2014 nr

1365-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjonide  koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldust nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 kinnitada punktiga 2.3.7 Tallinna Ettevõtlusameti komisjoni liikmeks Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist;

1.2 kinnitada punktiga 9.5 Tallinna Keskkonnaameti komisjoni sekretäriks Evelyn Valtin, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna vanemspetsialist;

1.3 asendada punktis 17.2 Andres Vakra ametinimetus „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna juhataja“ ametinimetusega „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist“;

1.4 asendada punktis 17.3.2 Viivi Lokk ametinimetus „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldharidusosakonna juhataja“ ametinimetusega „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist“;

1.5 kinnitada punktiga 19.2.8 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti komisjoni liikmeks Tõnno Piigli, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Haridusametile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ning punktides 1.1 kuni 1.5 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär