Koondamishüvitiste kompenseerimine ametiasutustele

Tallinna Linnavalitsus 01.09.2014 korraldus number 1306

Redaktsiooni kehtivus 01.09.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. september

2014 nr

1306-k

Koondamishüvitiste kompenseerimine ametiasutustele

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 3 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2014. aasta eelarves teenistujate ja juhtide palgatõusuks ette nähtud vahendite jaotus teenistujate koondamishüvitiste kompenseerimiseks ametiasutustele vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa