Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtade määramine, kus alkoholi tarvitamine loetakse teisi isikuid häirivaks
Tallinna Linnavalitsus 27.08.2014 määrus number 59 [RT IV, 06.09.2014, 5]
Jõustumine:09.09.2014
Kehtetuks tunnistamine:10.01.2015
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2014 - 10.01.2015 [RT IV, 06.09.2014, 5]
Märkus: Alus: Korrakaitseseaduse § 84. Seaduse jõustumine ja rakendamine (1) Käesoleva seaduse jõustumise aeg ja rakenduskord kehtestatakse eraldi seadusega. [RT I, 31.12.2014, 2 - jõust. 10.01.2015] (2) Enne käesoleva lõike jõustumist käesolev

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  27. august  2014 nr 59

Kohtade määramine, kus alkoholi tarvitamine loetakse teisi isikuid häirivaks

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 p 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 12 kinnitatud „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord §-ga 19.

§ 1.  Lugeda alkoholi tarvitamine avalikes kohtades teisi isikuid häirivaks ning keelata Tallinna linna haldusterritooriumil alkoholi tarvitamine, välja arvatud järgmistes piirkondades:

1) Toompeal - Falgi tee, Toompea tänava, Toom-Kooli tänava, Kiriku tänava ja Rahukohtu tänava vahelisel alal, mis on tähistatud määruse lisaks oleval skeemil 1 viirutatult;

2) Kadriorus - J. Poska tänava, A. Weizenbergi tänava, Mäekalda tänava ja Narva maantee vahelisel alal, mis on tähistatud määruse lisaks oleval skeemil 2 viirutatult.

§ 2.  Kesklinna valitsusel tagada teavitussiltide paigaldamine § 1 punktides 1 ja 2 nimetatud aladel.

§ 3.  Linnakantseleil koos sotsiaal- ja tervishoiuametiga korraldada korrakaitseseaduse alkoholi tarvitamise regulatsioonide mõju hindamise metoodika väljatöötamine, vastavate uuringute läbiviimine, andmete analüüs ning üldistamine.

§ 4.  Munitsipaalpolitsei ametil rakendada oma pädevuse piires meetmed avaliku korra tagamiseks ja käesoleva määruse nõuete täitmiseks.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Skeemid 1 ja 2