Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Haridusametile Erakool Läte tegevuskulude katmiseks
Tallinna Linnavalitsus 02.07.2014 korraldus number 1125
Redaktsiooni kehtivus:02.07.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. juuli

2014 nr

1125-k

Raha eraldamine Tallinna Haridusametile Erakool Läte tegevuskulude katmiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korrapunkti 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 9 alusel ning arvestades asjaolu, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseadusega on suurendatud kohaliku omavalitsuse ülesannete mahtu ja pandud täiendavaid rahalisi kohustusi, riik ei ole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseadusega kaasnevate täiendavate kohustuste katteks Tallinna linnale vahendeid eraldanud ja linnal puuduvad täiendavateks kuludeks ettenähtud rahalised vahendid ning linn on sunnitud kandma arvestatavas mahus lisakulusid teiste kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete arvelt, mille tõttu on raskendatud teiste kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine ja on rikutud põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse õigust piisavatele rahalistele vahenditele ning tulenevalt Tallinna Ringkonnakohtu 18. novembri 2013 kohtumäärusest ja Riigikohtu 29. mai 2014 kohtumäärusest haldusasjas nr 3-3-1-11-14

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist Tallinna Haridusametile 4 814 (neli tuhat kaheksasada neliteist) eurot Erakool Läte tegevuskulude katmiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ning linna finantsteenistusele.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Raha eraldamine Tallinna Haridusametile Erakool Läte tegevuskulude katmiseks“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõuga taotletakse linnavalitsuse reservfondist linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Haridusametile 4 814 euro eraldamist Tallinna Ringkonnakohtu 18. novembri 2013 ja Riigikohtu 29. mai 2014 kohtumääruse täitmiseks kohtuasjas nr 3-3-1-11-14.

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122011008Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 kohaselt võib eelarves eraldi põhitegevuse kuluna planeerida reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Valla- või linnavalitsus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt. Valla- või linnavolikogu kehtestab reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja korra määrusega. Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korrapunkti 4.1.1 alusel on lubatud reservfondist teha eraldisi ülelinnalise tähtsusega kuludeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida ning ühekordsete ülelinnalise tähtsusega ürituste toetamiseks.

Riigikohtu halduskolleegium jättis 29. mai 2014 kohtumäärusega haldusasjas nr 3-3-1-11-14 rahuldamata Tallinna linna määruskaebuse ning Tallinna Ringkonnakohtu 18. novembri 2013 ja Tallinna Halduskohtu 22. juuli 2013 määrused haldusasjas nr 3-11-2703 (MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte kaebus Tallinna linna kohustamiseks tasuda erakooli tegevuskulud vastavalt esitatud arvetele) muutmata. Sellest tulenevalt kohustati Tallinna linna osalema MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte peetava eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Tallinna linna haldusterritooriumil ning tasuma põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikes 6 sätestatud korras ja alustel MTÜ Haridus ja Kultuuriselts Läte poolt Tallinna linnale esitatud arved. Kohtuotsuse resolutsioonist tuleneb Tallinna linnale kohustus osaleda erakooli tegevuskulude katmises ka edaspidi, mitte üksnes kuni kohtuotsuse tegemiseni. Kohus selgitas, et kohustus ei piirne üksnes ajaga, mis eelnes kohtuotsusele.

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni korraldusega nr 1040-k eraldati Tallinna Haridusametile Erakool Läte tegevuskulude ja kohtu poolt määratud trahvi tasumiseks 8 303 eurot, millest tasuti Erakool Läte tegevuskulude arved kuni 2014. aasta maikuu eest. Käesoleva linnavalitsuse korraldusega taotletakse 4 814 eurot, et tasuda Erakool Läte tegevuskulude arved perioodi eest juuni kuni august 2014. Arvestuse aluseks on kolmekuulise perioodi jooksul Erakoolis Läte käivate Tallinna linna õpilaste arv (19 õpilast) ning arvestuslik õpilaskoha maksumus 83 eurot kuus. Täiendavalt on summale lisatud 83 eurot maikuus esitatud, kuid seni tasumata Erakool Läte tegevuskulude arve eest.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseadusega on suurendatud kohaliku omavalitsuse ülesannete mahtu ja pandud täiendavaid rahalisi kohustusi, riik ei ole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseadusega kaasnevate täiendavate kohustuste katteks Tallinna linnale vahendeid eraldanud ja linnal puuduvad täiendavateks kuludeks ettenähtud rahalised vahendid ning linn on sunnitud kandma arvestatavas mahus lisakulusid teiste kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete arvelt, mille tõttu on raskendatud teiste kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine ja on rikutud põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse õigust piisavatele rahalistele vahenditele ning enesekorraldusõigust.

Tulenevalt eeltoodust on ette valmistatud linnavalitsuse korralduse eelnõu, kus tehakse ettepanek linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Haridusametile 4 814 euro eraldamiseks, et katta MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte tegevuskulud perioodil juuni kuni august 2014.

Korradluse eelnõus on arvestatud linna finantsteenistuse ettepanekuga.

Mihhail Kõlvart

Abilinnapea

Koostaja: Tanel Keres, 640 4675, Tallinna Haridusamet 30.06.2014