Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitmine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2014 korraldus number 1112
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. juuni

2014 nr

1112-k

Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 57 lg 1 punkti 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-ga 6 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 25 lg-ga 6 ja lisaga 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Määrata Tallinna Kesklinna vanema asetäitja Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjaks alates 30. juunist 2014 kuni Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamiseni.

2. Määrata Jüri Lumpi põhipalgaks Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitmise ajal 2185 eurot kuus.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Lumpile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär