Tallinna linna 2015. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 25.06.2014 korraldus number 1070

Redaktsiooni kehtivus 25.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. juuni

2014 nr

1070-k

Tallinna linna 2015. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 561 lg-te 1 ja 3 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2015. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja projekti vormid (lisa 1-11).

2. Linna ametiasutustel esitada oma haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga ning ameti tegevusvaldkonna investeeringute kava linna finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2014 korralduse lisas 1 kehtestatud korras ja lisades 2 - 11 toodud vormidel.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisad 2 - 5
Lisad 6 - 9
Lisa 10
Lisa 11