Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 22.06.2006 nr 45
 
Tlv m 03.04.1991 nr 79
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon 2014. aasta heakorrakuu tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2014 istungi protokoll number 26/48
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2014 - ...TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

25. juuni 2014 nr 26

Päevakorrapunkt 48

Informatsioon 2014. aasta heakorrakuu tulemuste kohta

Otsustati:

võtta teadmiseks seletuskirjas esitatud informatsioon Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsuste 21. aprillist 17. maini 2014 Tallinnas läbiviidud heakorrakuu tulemuste kohta.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

                                                               

VÄLJAVÕTE ÕIGESeletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon 2014. aasta heakorrakuu tulemuste kohta“ juurde

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni 21. aprillist 17. maini 2014 Tallinnas toimunud heakorrakuu tulemuste kohta.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punkti 5 kohaselt on Tallinna linna kui omavalitsusüksuse ülesanne korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lõike 1 kohaselt korraldavad heakorratöid Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosavalitsused oma pädevuse järgi.

1. Tallinna Keskkonnaamet korraldas koostöös Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsustega 21. aprillist 17. maini 2014 Tallinnas heakorrakuu. Selle aasta heakorrakuu tunnuslause oli „Lööme linna läikima!“. Heakorrakuud koordineeris Tallinna Keskkonnaamet. Linnaosavalitsustega koostöös korraldati talguid ning muid kampaaniaga seotud üritusi.

2. Heakorrakuu kampaania avati 22. aprillil üleilmse Maa päeva tähistamisega Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi juures, kus kolme esimese klassi õpilased istutasid 3 iluõunapuud.

3. Heakorrakuu avatalgud toimusid Stroomi rannaalal Põhja-Tallinnas, millest võttis osa ligi 500 vabatahtlikku, kes kogusid pargialalt ligi 90 m³ prahti. Talgutel osales palju aktiivseid linnaelanikke, sealhulgas kooliõpilasi, pensionäre, Tallinna Keskkonnaameti ja linnaosade valitsuste töötajaid jt. Päeva juhtis Eduard Toman. Osalejate vahel loositi välja Tallinna Botaanikaaia ja  Tallinna Loomaaia pileteid. Talgutel osalejad said tänutäheks heakorrakuu logoga riidekoti, Soome Lahe aasta logoga rinnamärgi ning lisaks jagati neile infovoldikuid „Heakorra ABC“. Üritusel eksponeeriti näitust „Läänemeri muutustes“. Lastega tegeles säästva tarbimise ja jäätmeinfolava maskott Prügihunt.

4. Heakorrakuul korrastati haljasalasid, likvideeriti ebaseaduslikult ladestatud jäätmeid, korrastati mänguväljakuid, toimusid soodushinnaga kasside kiipimise ja registreerimise aktsioonid ja korraldati üritusi linnaelanike jäätmealase teadlikkuse suurendamiseks.

5. Tallinna Keskkonnaamet koostas linnaelanikele eesti-, vene- ja inglisekeelse infovoldiku „Heakorra ABC“, kuhu on koondatud teave linna heakorra kohta. Voldikust saab teada, kuidas korrastada koduümbrust, antakse näpunäiteid linna haljasalade, mänguväljakute, koerteväljakute, kalmistute ja muude linna rajatiste kasutamisvõimaluste ning hooldamise kohta jms. Muu hulgas leiab voldikust teavet, kuhu pöörduda, kui on küsimusi linna heakorra kohta. Eestikeelseid voldikuid trükiti 1900, venekeelseid 1400 ja inglisekeelseid 600 eksemplari.

6. Tallinna Keskkonnaamet tellis kampaania raames heakorrakuu logoga riidekotte, mida jagati tänutäheks talgutel osalejatele.

7. Tallinna Keskkonnaamet tellis heakorrakuu kampaania raames Soome lahe aasta 2014 logoga rinnamärke, mida jagati mereäärsetel aladel toimunud talgutel osalejatele.

8. Korraldati heakorrakuu teavituskampaania, mille kogumaksumus oli 15 442,37 eurot.

9. Tallinna Keskkonnaameti tellimusel istutati linnaosade peenardele kokku 345 põõsast, sh 100 põõsasroosi. Lisaks istutati peenardele 26 119 kevadlille nagu võõrasema, meelespea ja kirikakar. Istutati 4 remmelgat ja 3 iluõunapuud.

10. 3. mail toimusid heakorratalgud peamiselt kodanikeühenduse „Teeme ära!“ eestvedamisel  ning koostöös linna asutustega. Vastavalt „Teeme ära!“ veebilehe andmetele osales talgutel üle 5000 vabatahtliku.

11. Heakorrakuu 2014 raames korraldasid linnaosade valitsused ja Tallinna Keskkonnaamet heakorratalgud, mis toimusid kõikides linnaosades 10. mail, Euroopa koristuspäeval. Soome lahe aasta tähistamise raames korraldati talgud peamiselt rannaaladel või muude veekogude ääres:

· Haaberstis ‒ Kakumäe poolsaare ida- ja läänekaldal ning Astangu asumis

· Kesklinnas ‒ Russalka rannaalal, Aegna saarel ning Aegna loodusmajas (Tallinna Keskkonnaamet)

· Kristiines ‒ Löwenruh`pargis

· Lasnamäel ‒ Pirita jõeoru maastikukaitsealal

· Mustamäel ‒ Sütiste parkmetsas

· Nõmmel ‒ Hüppetorni metsas

· Põhja-Tallinnas ‒ Kase pargis, Pikakari rannas

· Pirital ‒ Pirita rannametsas, Pärnamäe kalmistul (Tallinna Keskkonnaamet).

Talgutest võttis osa kokku ligi 600 talgulist.

12. Kokku korraldati linnas ligi 200 talgut. Koristustöödele kaasati linnaosade elanikke, mittetulundusühinguid, korteriühistuid, õpilasi, noorteorganisatsioone, pensionäre jt.

13. Heakorrakuu jooksul on ajavahemikus 21. aprillist 17. maini 2014 üle antud 818,9 tonni jäätmeid.

13.1. Jäätmekogused linnaosade kaupa on järgmised:

· Haabersti

43,1 tonni

· Kesklinn

42 tonni

· Kristiine

90 tonni

· Lasnamäe

140,3 tonni

· Mustamäe

109 tonni

· Nõmme

61,5 tonni

· Pirita

  30 tonni

· Põhja-Tallinn

303 tonni

14. OÜ KESTO ja Tallinna Keskkonnaameti andmetel koguti heakorrakuu ajal ohtlikke

jäätmeid Tallinnas järgmiselt:

· akud

736 kg

· patareid

332 kg

· lambid

272 kg

· ravimid

332 kg

· värvid

10 325 kg

· õli

854 kg

· reostunud pakendid

1252 kg

· kemikaalid

187 kg

· elavhõbe

305 g

· õlifiltrid

· külmik

32 kg

539 kg

· elektroonika

11 218 kg

Kokku

26 079 kg

15. Alljärgnevalt on loetletud põhilised heakorrakuu tegevused linnaosades:

· ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine;

· puuokste lõikamine, kujundus- ja sanitaarraietööd, võsaraie, magistraalteede äärte ja kraavide puhastamine;

· haljasalade, parkmetsade ja parkide korrastamine ja lehtede riisumine;

· Mõtiskluste aia rajamine Mustamäele Männiparki.

16. Tallinna Kommunaalameti tegevus heakorrakuu jooksul:

· koguti linna teedelt, tänavatelt, jalgrattateedelt, kõnniteedelt, parklatest ja ühissõidukite peatuste ootealadelt kokku 6575 tonni talvist puistematerjali;

· koristati teemaa haljasaladelt 524 tonni olmejäätmeid;

· kevadkoristuse jooksul teostati tänavate survepesu, milleks kulus 9665 m3 vett;

· ühissõidukite ootealadel korrastati prügikaste ja pinke ning vahetati välja 10 amortiseerunud prügikasti;

· viidi koostöös Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja PPA Põhja prefektuuri  esindajatega läbi 11 kontrollreidi heakorra kontrollimiseks ehitusobjektidel ja nende ümbruses. Kokku käidi 34 ehitusobjektil. Korrastatud ehitustandritega paistsid silma Sipelga tn 2 kortermaja ehitus, Maakri tn 19/21 Maakri kvartali ehitus ja Osmussaare teel Häirekeskuse ja Päästeameti Tallinna ühishoone ehitus.

 

17. Tallinna Transpordiameti tegevus heakorrakuul linna hallatavate ootepaviljonide (kokku 179 tk) korrastamiseks:

  • ühistranspordi peatustes ootepaviljonide lõhutud klaasseinte asendamine uutega - 47 tk;
  • ootepaviljonide seinte ja konstruktsioonide värvimistööd, sh grafiti eemaldamine - 808 m2;
  • ootekodade istepinkide (4 tk), tugikonstruktsioonide  korrastus- ja hooldustööd (42 m2), sh klaasseinte pesu ja kiviseinte survepesu - kokku 162 h;
  • suitsetamist keelavad kleebised uuendati kõigis ootekodades.

18. Linnaosades toimusid heakorrateemalised (jäätmed, lemmikloomad, haljastus, mänguväljakud) infotunnid, kus infot ning infomaterjale jagasid Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid. Infotundidel osales kokku ligi 500 inimest.

19. Heakorrakuu pidulik lõpetamine toimus laupäeval, 17.  mail, Mustamäel Männipargis, kus avati Mõtiskluste aed ning autasustati aktiivsemaid talgulisi. Mõtiskluste aeda paigaldati pingid, mille seljatoele on graveeritud Eesti kirjanike nimed - Anton Hansen Tammsaare, Eduard Vilde, Juhan Sütiste ja Mati Unt. Esinesid Anne Veski ja Mustamäe kultuurikeskuse Kaja huvirühmad. Päeva juhtis Eduard Toman. Üritusest võttis osa ligi 2000 elanikku. Lastega tegeles säästva tarbimise ja jäätmeinfolava maskott Prügihunt.

20. Heakorrakuu tegevust ja selle teemasid kajastati kogu kampaania vältel tasuta mitmetes eesti- ja venekeelsetes meediakanalites, sealhulgas ka Vabaduse väljaku ekraanil, linnaosade ajalehtedes, heakorrakuu veebilehel www.tallinn.ee/heakorrakuu eesti ja vene keeles ning heakorra infovoldikus „Heakorra ABC“.

21. Raepressi vahendusel ilmus 45 pressiteadet eesti ja vene keeles.

22. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid 23 aastat tagasi. Tallinna Linnavalitsus kuulutas 3. aprilli 1991 määrusega nr 79 aprillikuu heakorrakuuks. Hiljem kujunes välja traditsioon lõpetada heakorrakuu tegevused Tallinna päevaks.

Tänu heakorrakuu raames tehtud töödele ja korraldatud üritustele on linn puhtam ja linnaelanike keskkonnateadlikkus suurenenud.

Eelnõu kooskõlastamise käigus lisas Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder järgmise märkuse: Punkt 13.1: 30 tonni ei kajasta (Pirita linnaosas) tegelikku prahikogust, kuna hulk arveid laekus peale heakorrakuu rahade kulutamist ja arved on makstud linnaosa eelarvest. Osaliselt on ka talguid korraldanud kodanikud peale heakorrakuu lõppu ning linnaosa on ära vedanud prügikonteinerid. Prahikogus on 67 tonni, millele lisandub 38 tonni võsa ja oksi.

Relo Ligi

Tallinna Keskkonnaameti juhataja asendaja


Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 istungi protokolli nr 26 päevakorrapunkti 48

“Informatsioon 2014. aasta heakorrakuu tulemuste kohta “

seletuskirja

 LISA

Linnaosavalitsuste tegevused heakorrakuul 2014

1. Põhja-Tallinn

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

14.04.2014-17.05.2014

Haljasalade kevadine suurpuhastus koos kõnniteede puhastamisega talvisest libedusetõrjega kaasnenud puistematerjalist

haljasalade hoolduse lepingupartner OÜ Green Tending 4U

sotsiaalsed töökohad

14.04.2014-15.05.2014

Linnaosa kõrvaltänavate ja sisekvartali teede puhastamine libedustõrje materjalist

Tänavapuhastuse Aktsiaselts

 

26.04.2014 algus kell 11.00

Talgud, Stroomi rannapargi ja ranna koristustööd

OÜ Green Tending 4U, Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, Tallinna Looduskaitse Selts, Jehoova tunnistajad, kooli õpilased, MTÜ -d, Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Keskkonnaamet. Kokku ca 420 inimest

Sotsiaalsed töökohad- 2 inimest

29.04.2014, kell 12.00

Talgud, Karjamaa pargi koristamine

Ranniku gümnaasiumi ja Ristiku Põhikooli 90 õpilast

Sotsiaalsed töökohad- 2 inimest

03.05.2014, kell 10.00

Talgud, Kopli liinid, mere äär koos Kopli tn nõlvaga, Süsta park

Aktsiaselts Fujitsu Estonia (60), Professorite Küla Selts (20)

 

10.05.2014, kell 10.00

Talgud, mereäärsed alad Pikakari rannas

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI, USA saatkond, Põhja-Tallinna Valitsus, 100 inimest

sotsiaalsed töökohad

10.05.2014 kell 9:00

Talgud, Kase pargi kraavide süvendamine

20 sõjaväelast, OÜ Green Tending 4U, Põhja- Tallinna Valitsus

 

 

Prügistunud alade puhastamine linnaosas

 

 

Aprill-mai

Kopli liinid,

osaühing Kalrem, OÜ Jaaksoni Linnahooldus

 

Aprill-mai

Kopli tn 108

 

Sotsiaalsed töökohad

Aprill-mai

Amburi tn 10 raudtee äär

 

Sotsiaalsed töökohad

Aprill-mai

Kopliranna tn 39 taga

 

Sotsiaalsed töökohad

Aprill-mai

Kaera ja Ehte tn kõrgepinge liini alune maa-ala

 

Sotsiaalsed töökohad

15.05.2014-03.06.2014

Põõsaste istutus Pelgurand/Stroomi rand

Põhja-Tallinna Valitsus 10, Scouts Seeniorid 6

Sotsiaalsed töökohad

12.05.- 13.05.2014

Lillede istutus lasteaedades

lasteaiad

 

aprill

Vaaside ost, lillede istutus peenardesse ja vaasidesse (Kopli park, Stroomi, Balti jaam, Kotzebue, Niine 2, Karjamaa park, Pikakari)

Aktsiaselts Mustamäe Haljastus, OÜ Krabi Grupp

 

aprill

Võsa lõikus ja okste äravedu linnaosas- Põhja pst, Angerja tn 8, Sõle tn 30, Treiali tn 8, Tööstuse tn 56

OÜ SLG Energy Tallinn

sotsiaalsed töökohad

mai

Lasteaedade liiva vahetus liivakastides

osaühing Korwell, 15 lasteaeda

 

mai

Merimetsa lõkkeplatside remont

OÜ Haabersti Haldus

 

mai

Merimetsa mets

haljasalade hoolduse lepingupartner

Sotsiaalsed töökohad

mai

Laevastiku tn 1a taga

OÜ Green Tending 4U

 

mai

Grafitist puhastamine:  Sõle tn 40, Madala tn 3, Erika 7a, Paljassaare teel valvesoojak, kultuurikilomeetri väikevormid, Suur-Patarei tn 29 vastas trepp

erinevad pakkujad

 

2. Haabersti

Kuupäev
2014

Tegevus/üritus

Linnaosa valitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

aprill/mai

Talvise puistematerjali koristus

Aktsiaselts Mustamäe Haljastus

OÜ Jaaksoni Linnahooldus

 

 

Haljasalade kevadine riisumine

AS Mustamäe Haljastus        

2

aprill/mai

Põõsagruppide hoolduslõikus

AS Mustamäe Haljastus      

2

aprill/mai

Põõsaste istutus

AS Mustamäe Haljastus      

 

mai

Lillede istutamine vaasidesse

AS Mustamäe Haljastus

 

28. apr

Talgud Haabersti lipuväljakul: inventari uuendamine ja ümbruse koristus

LOVi töötajad vabatahtlikud

2

aprill/mai

Linnaosa vabatahtlike koristustalgute toetamine prügikottide ja prügi äraveoga

 Elanikud, vabatahtlikud

 

aprill/mai

Elanikelt teemaadelt kogutud pargijäätmete äravedu

 

 

mai

Puude okste lõikus

 

 

aprill/mai

KÜ-de heakorraalane nõustamine ümarlaudadel

 

 

mai

Harku järve ranna ja kaldaalade koristus koos võsa lõikusega

Aktsiaselts Mustamäe Haljastus

2

10.mai

Koristuspäev „European Clean-up Day“  Kakumäe poolsaare idakaldal

Haabersti LOV registreeritud vabatahtlikud

 

10.mai

Koristuspäev „European Clean-up Day“  Kakumäe poolsaare läänekaldal

Haabersti LOV registreeritud vabatahtlikud

2

10.mai

Astangu koristuspäev

Astangu korteriühistud, LOV

 

aprill/mai

Kergliiklusteede ümbruste korrastamine

 

2

aprill/mai

Pargipinkide remont

Sandese Haldusteenuste OÜ

 

aprill/mai

Korvpalliväljakute korrastamine koos korvirõngaste katkiste võrkude vahetusega

 

2

aprill/mai

Vanade autorehvide kokkukorjamine ja  äravedu

OÜ Adelan Prügiveod              OÜ Jaaksoni Linnahooldus  Aktsiaselts Mustamäe Haljastus

2

aprill/mai

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine

OÜ Andim Grupp    Vabatahtlikud

2

mai

Lasteaedade abistamine õuede korrastamisel

 

2

mai

Õismäe tiigi veepeegli puhastus

Aktsiaselts Mustamäe Haljastus

1

      3. Kesklinn

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosavalitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

21.04-17.05

Prügikonteinerid (erinevad kohad)

Sotsiaalsed töökohad, linnaosa töötajad, linnaelanikud(250)

1.05 - 17.05

Liiva ja mulla viimine kesklinna lasteaedadesse

 Lepingupartner

 

21.04-17.05

Reformimata riigimaade koristus

 Lepingupartner

 

10.05

Aegna saare talgud

Linnaosa töötajad, linnaelanikud (50)

21.04-17.05

Erakorralised puhastustööd linnarajatistelt

  Lepingupartner

 

21.04-17.05

Istutusmaterjalid haljasaladele

Linnaosa töötajad

 

4. Kristiine

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosavalitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

24.04

Sõjakooli pargi talgud,
eestvedaja Jaak Haud

Linnaosa elanikud (114)

5

25.04

Tallinna Kristiine Lasteaia talgud

Linnaosa elanikud (57)

26.04

Tallinna Lepatriinu Lasteaia talgud

Linnaosa elanikud (74)

28.04

Tallinna Vindi Lasteaia talgud

Linnaosa elanikud (63)

23.04-29.04

Lehekottide vedu eelnevalt
registreerunud linnaosa elanikelt

 Linnaosa elanikud (24)

2

30.04

Talgud Tallinna Muinasjutu Lasteaias

Lapsevanemad (45)

3.05

Tallinna Tihase Lasteaia talgud

Lapsevanemad (52)

10.05

Löwenruh pargis Räägu tn äärses
osas talgud

Linnaosa elanikud (68)

28.04

Puude raie, hoolduslõikus Kännu tänaval (8 puu hoolduslõikus, 1 raie)

2

2

28.04

Löwenruh parki rooside asendus-
istutus

1

10.05

Löwenruh pargi talgute konteiner

53

2

10.05

Grafiti eemaldamine Löwenruh vabaõhulavalt

1

17.04 - 15.05

Reformimata riigimaade koristamine

25

2

5. Lasnamäe

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosavalitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

Talgud

10. apr

Võidujooksu tn ja Valge tn vaheline maa-ala

Kohalikud elanikud (16)

23. apr

Läänemere tn 34 esine ala

Kohalikud elanikud (18)

24. aprill-

2. mai

Sikupilli asumi talgud

Kohalikud elanikud (32)

4

3. mai

Kalevipoja tn 10

Kohalikud elanikud (12)

3. mai

Sinimäe mets

Kohalikud elanikud (24)

3. mai

Liikuri tn 16 esine ala

Kohalikud elanikud (9)

3. mai

Läänemere tee 2

Kohalikud elanikud (10)

3. mai

Hooldekodu tee 5

Lastekodu ja Ericsson Eesti AS-i töötajad (35)

10. mai

Pirita maastikukaitseala

linnaelanikud, LOV töötajad, BLRT Refonda Baltic OÜ, OÜ Upakkterminal EV, Keskkonnahoolduse OÜ, skaudid (156)

10. mai

Laagna asumi haljasalad

Jehoova tunnistajad (26)

15. mai

Suvelillede istutamine Kivila parki

linnaelanikud, koolilapsed, LOV töötajad,  Keskkonnahoolduse OÜ (124)

heakorrakuu

Maa-alade prahi koristustööd
 (lenduv praht, rehvid) 95,3 ha

BLRT Refonda Baltic OÜ, Keskkonnahoolduse
 OÜ, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

 

 

Pirita jõeoru maastikukaitseala (Hooldekodu tee Priisle tee)

 

 

 

Priisle asumi haljasalad (Linnamäe tee, Läänemere tee)

 

 

 

Kuristiku asumi haljasalad (Linnamäe tee, Läänemere tee, Kihnu tn, Muhu tn)

Skaudid 35 in

 

Perspektiivse Rahu tee maa-ala

Skaudid 35 in

 

Narva mnt äär kuni Pirita jõeni

Skaudid 35 in

 

Tondiloo park

Skaudid 35 in

 

Sikupilli asumi haljasalad (Lasnamäe tn, Asunduse tn, Sikupilli tn, Killustiku tn, Tuulemäe tn)

 

 

 

Pae park (pargi äärsed, väljaehitamata maa-alad)

 

 

 

Pae asumi haljasalad (Pae tn, Punane tn, Paekaare tn)

 

 

 

Laagna tee nõlvad

 

 

 

Laagna asumi haljasalad

 

 

 

Liikuri tn ja Smuuli tee vaheline maa-ala

 

 

 

Tondiraba tn ja Mustakivi tee vaheline maa-ala

 

 

 

Mustakivi tee 35 ja Loometsa pst 7 vaheline maa-ala

 

 

 

Paevälja asum

 

 

 

Katleri asum, Paasiku tn tagune maa-ala; Katleri staadioni tagune maa-ala

 Skaudid 35 in

Elumajade vaheliste haljasalade
koristus 174 ha

Keskkonnahoolduse OÜ, töötud, sotsiaaltöökohad

 

Ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimine

Keskkonnahoolduse OÜ, OÜ Upakkterminal EV, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

 

 

Paevälja asum

 

 

Sõstramäe tn

 

 

Pae park (välja ehitamata ala)

 

 

Peterburi tee 18 ja raudtee vaheline ala

 

 

Peterburi tee äär, Nehatu plats

 

 

Võidujooksu 4, Valge 28 (Valge ja Liikuri tn vaheline ala)

 

 

Loitsu 5 ja Liikuri tn vaheline ala

 

 

Priisle kaupluse tagune ala

 

 

Sinimäe mets

 

 

Betooni tn kuni linna piirini

 

 

Paneeli tn

 

 

Betooni põik

 

 

Vesse tn

 

 

Silluse tn

 

Talvise puistematerjali koristus sõidu- ja kõnniteedelt

Tallinna Teede AS, Quantum Community OÜ, Keskkonnahoolduse OÜ

 

6. Mustamäe

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosavalitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

21. apr

E. Vilde tee 76 elanike talgud

Kohalikud elanikud (20)

23. apr

Kadaka pargi talgud (Kadaka põhikool)

Kadaka põhikooli õpilased ja õpetajad (62)

24. apr

J. Sütiste tee 26 talgud

Kohalikud elanikud (9)

24. apr

Lepistiku pargi talgud

Mustamäe Linnaosa Valitsuse töötajad (52)

28. apr

E. Vilde tee 62 Arte Gümnaasium

Arte Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad (32)

28. apr

Ehitajate tee 82 (noortekeskuse talgud)

Kohalikud elanikud (26)

28. apr

A.H.Tammsaare tee 63 talgud

Kohalikud elanikud (24)

29. apr

Mustamäe tee 82, 84 talgud

Majade elanikud (23)

29. apr

Tallinna Lasteaia Kiikhobu talgud (A.H.Tammsaare tee 95)

Lapsevanemad (82)

1. mai

Karsti tn 3 ja 5 talgud

Majade elanikud (28)

2. mai

Mustamäe Humanitaargümnaasiumi talgud

Kooli õpilased ja õpetajad (400)

3. mai

Tallinna Allika Lasteaia talgud

Lapsevanemad (64)

3. mai

Parditiigi ja Sütiste pargi talgud

Kohalikud elanikud (70)

8. mai

Tallinna Lasteaia Delfiin talgud

Töötajad ja lapsed (70)

10. mai

Sütiste pargi talgud

Kohalikud elanikud (64)

10. mai

Mustamäe Reaalgümnaasiumi talgud

Õpilased, õpetajad (80)

15. mai

32. keskkooli talgud

Õpilased, õpetajad (200)

16. mai

Talgud Männipargis

Mustamäe LOV töötajad  (45)

21. apr-17. mai

Mustamäe haljasalade ja parkide koristus talvisest prahist

 

 14

Mai

Sütiste pargi grillplatside ja terviseväljaku remont

 

 

Mai

Pinkide remont

 

 

7. Nõmme

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosavalitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

25. apr

Vabaduse pargi kõlakoja ümbruse korrastamine

Sotsiaalhoolekande osakond (21)

1

25. apr

Tallinna Lasteaia Nõmmekannike ümbruse koristamine

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike (17)

26. apr

Tallinna Lasteaia Männimudila  kevadkoristus

Pille Puna, Ülle Meritee (26)

26. apr

Nelgi tn ja Kraavi tn vahelise jalgraja puhastamine

Kohalikud elanikud (18)

29. apr

Tallinna Raku Lasteaia ümbruse ja territooriumi koristamine

Tallinna Raku Lasteaed, lapsevanemad (23)

29. apr

Vabadussõjas langenute haudade korrastamine Rahumäe kalmistul

Nõmme Heakorra Selts, Leho Lõhmus (17)

2. mai

Vabaduse pargi prahi ja okste koristamine

Tallinna Nõmme Noortemaja, Lada Mehikas (16)

2. mai

Võidu pargi koristamine

Männiku noortekeskus ja puuetega noorte õppekeskus JUKS (21)

3. mai

Raku järve ümbruse koristamine

Kaitseliit, Ivo Ratas (31)

3. mai

Ilvese tänava koristuspäev

KÜ Ilvese 42, Magnar Põkka (24)

3. mai

Serva tn äärte puhastamine

MTÜ Ühendus Loov Nõmme (34)

2

3. mai

Ränduri tänava ja raudtee vahelise ala puhastamine

Ränduri tn elanikud (20)

3. mai

Liipri tn koristamine

Pääsküla noortekeskus (18)

3. mai

Glehni pargi koristus

Nõmme Vanameeste Klubi (21)

3. mai

Glehni rahula kevadkoristus

Nõmme Heakorra Selts, Leho Lõhmus (13)

3. mai

Hiiu baptisti kalmistu kevadkoristus

Nõmme baptisti kogudus (17)

3. mai

Underi Tuglase kirjanduskeskuse talgupäev

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskus (25)

3. mai

Kivimäe Põhikooli ümbruse ja territooriumi koristamine

Kivimäe kooli õpetajad ja õpilaste vanemad (37)

3. mai

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koristus

MTÜ RuaCrew, Männiku noorte päevakeskus (31)

10. mai

Vana-Mustamäe tn 4 koristus

Maadlusklubi NELSON (12)

10. mai

Hüppetorni metsa koristuspäev

Nõmme spordikeskus, Nõmme LOV (32)

10. mai

Piiri tn, Rahumäe tee ja surnuaia ümbruse kevadkoristus

Naabrivalve sektor (17)

17. mai

Pärnu mnt elamurajooni talgupäev

Pärnu mnt 453d KÜ, Pärnu mnt 453b KÜ (35)

17. mai

Vanemuise tn 69a allikate ümbruse koristamine

KÜ Vanemuise tn 69a (23)

8. Pirita

Kuupäev

Tegevus/üritus

Linnaosavalitsuse
poolt kaasatud osapooled (kes, mitu)

Sotsiaalsed töökohad (töötud)

 

Prahistamist keelavate siltide paigaldamine pakendikonteinerite juurde

 

 

 

Reklaamtreileri "Ära risusta" paigaldamine

 

 

 

Mänguväljakul atraktsioonide parandus

 

 

 

Kloostrimetsa teemaa remont

 

 

 

Linnaosast igapäevaselt kokku korjatud olmepraht, talgud.

Linnaelanikud (17)

3

 

Prügikonteinerite tühjendamine. Kase tn 68 KÜ talgud (koristasid Maarjamäe klindi alust)

KÜ Kase 68 elanikud (50)

 

Ohtlike puude likvideerimine

 

 

 

Aianduse mänguväljaku kummialuse parandamine

 

 

23. apr-3. mai

Pirita Lasteaia  talgud

Lasteaia töötajad ja lapsevanemad (80)

23. apr-3. mai

Merivälja Lasteaia talgud (heakorratööd õuealal)

Lasteaia töötajad ja lapsed (60)

 

23. apr-3. mai

Naba lasteaia koristustalgud

Lapsevanemad, töötajad (30)

25. apr

Merivälja pargis talgud (Merivälja kooli õpilased)

Kooliõpilased ja õpetajad, kokku 140 inimest

mai

Kloostrimetsa talgud

Mähe elanikud (15)

10. mai

Rannametsast kokku korjatud okste vedu (talgute käigus Pirita rannametsast murdunud puude ja okste utiliseerimine)

Rannametsa talgud (50)

1

mai

Pirita Majandusgümnaasiumi talgud

Kooliõpilased, õpetajad, LOV (100)

Relo Ligi

Tallinna Keskkonnaameti juhataja asendaja