Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus number 16
jõustumine 01.07.2014

Redaktsiooni kehtivus 01.07.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. juuni 2014 nr 16

Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisade muutmine

Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Linnavalitsusele volituse andmine

Lubada linnavalitsusel kasutada 2014. aasta investeeringute finantseerimiseks 2012. ja 2013. aastaks kavandatud, kuid välja võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele.

§ 3.  Lisaeelarve avalikustamine

Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna veebilehel Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna linna 2014. aasta esimene lisaeelarve