Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2014 korraldus number 1003
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. juuni

2014 nr

1003-k

Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Västriku, Lõokese, Käo ja Pardi tänava vahelises kvartalis, Lõokese tänava ääres. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist, tihendades olemasolevaid elamualasid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva üldplaneeringu põhimõtteid, kuna krundi jagamisel ja uue üksikelamu kavandamisel tihendatakse olemasolevat kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- arvestades, et ümbritsevatel kruntidel paiknevad põhiliselt väikeelamud ning planeeringus jätkatakse traditsioonilise aedlinnalise elukeskkonna kujundamist, kavandades planeeringualale samuti üksikelamud, on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 022/13. Detailplaneeringu eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega Lõokese tn 16 kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks, olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2014

korralduse nr 1003-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 022/13. Detailplaneeringu eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega Lõokese tn 16 kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks, olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud ala, suurusega 0,27 ha, asub Tallinnas Kristiine linnaosas, Västriku, Lõokese, Käo ja Pardi tänava vahelises kvartalis, Lõokese tänava ääres väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Valdavalt paiknevad siin kuni 2-korruselised üksikelamud ja nende juurde kuuluvad abihooned. Hoonete paigutus on ebaühtlane ning seetõttu selget ehitusjoont ei ole välja kujunenud.

Lõokese tn 16 kinnistu on elamumaa sihtotstarbega ja suurusega 2552 m2. Kinnistu omanik on Õ. Velström. Lõokese tn 16 kinnistul paikneb 2-korruseline elamu, millel on keldrikorrus ning abihoone. Juurdepääs krundile on Lõokese tänavalt.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ on planeeringuala juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud ala väikeelamute juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada kuni 2-korruselisi katusekorrusega väikeelamuid ning lähemat ümbrust teenindavaid kaubandus-teenindusettevõtteid jne.

Planeeringus kavandatud kuni 2-korruseline elamu ja abihoonete rajamine ning olemasoleva elamu rekonstrueerimine ja laiendamine on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus nähakse ette Lõokese tn 16 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguse määramine olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja / või laiendamiseks ning moodustatavale krundile 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Mõlemale krundile on kavandatud ka üks abihoone.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“, kavandatud on 4 parkimiskohta. Juurdepääs kruntidele on Lõokese tänavalt.

Planeeritud ala kohta koostas puittaimestiku haljastusliku hinnangu T. Põld. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva, kuid kasvab 6 II väärtusklassi puud, põõsast või taimegruppi. Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse viljapuud, millel puudub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kordasendusistutuse vajadus.

Osaühingu Tulelaev tehtud radooniohtlikkuse hinnangu kohaselt paikneb planeeritud ala normaalse radooniriski alal, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse. Madala radoonitaseme hoones tagab nõuetekohane ventilatsioon ruumides.

Aktsiaselts Tallinna Küte märkis, et Lõokese tn 16 kinnistu soojavarustus on Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus kohaselt käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojaga varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Olemasoleva hoone soojavarustus on lahendatud lokaalselt ahju- ja elektriküttega. Vastavalt aktsiaseltsi Eesti Gaas tehnilistele tingimustele on võimalik liituda Lõokese tänava maa-alal asuva gaasitrassiga ning hoonete soojavarustus lahendada gaasiküttega.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 12. juunil 2013 registreeritud algatamisettepanekuga Õ. Velström, kes soovis kinnistu jagamist ning ehitusõiguse määramist 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks ning vajadusel olemasoleva elamu laiendamist.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Õ. Velström sõlmisid 10. juulil 2013 planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise lepingu nr 3-6/150.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldusega nr 1048-k „Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli jagada elamumaa sihtotstarbega Lõokese tn 16 kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks, olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks oli planeeringu eesmärk anda planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 13. augustil 2013, ajalehes Pealinn 19. augustil 2013 ja Kristiine Lehes 23. augustil 2013. Eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 21.augustist 3. septembrini 2013 ning 3. septembril 2013 toimus Kristiine Linnaosa Valitsuses detailplaneeringu lähteseisukohta ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Teade väljapaneku ja arutelu kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. augustil 2013, Kristiine lehes 23. augustil 2013 ja ajalehes Pealinn 26. augustil 2013. Eskiislahendusele vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu koostas FE Arhitektid OÜ. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldusest nr 1048-k „Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud T. Põld koostatud haljastuslik hinnang ja Osaühingu Tulelaev koostatud radooniohtlikkuse hinnag.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametitega on detailplaneering kooskõlastatud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Päästeameti Põhja päästekeskus ja Lõokese tn 16 kinnistu omanik Õ. Velström detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringut kooskõlastades märkuseid ei esitanud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu nõudega ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Transpordiamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusega, et kruntidele sissesõiduks kavandada väravate laius maksimaalselt kuni 3,6 meetrit. Märkus on detailplaneeringus ehitusprojekti koostamiseks määratud.

Tallinna Kommunaalamet kooskõlastas detailplaneeringu, märkides, et ehitamisel linna transpordimaale võtta ehitusluba Tallinna Kommunaalameti nimel. Peale kasutusloa vormistamist esitada Tallinna Kommunaalametile kasutusluba ja digitaalne teostusjoonis. Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Västriku tn 16a kinnistu omanik A. Kukk, Västriku tn 16 kinnistu kaasomanik J.-A. Utt, Västriku tn 18 kinnistu omanik U. Reinaru, Lõokese tn 18 kinnistu omanik T. Tael ja Käo tn 19 kinnistu omanik A. Paltre kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Käo tn 17a kinnistu omaniku esindajana kooskõlastas detailplaneeringu Maa-amet, kes tutvudes detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga leidis, et planeeringulahendus ei kitsenda riigi omandis oleva Käo tn 17a kinnistu kasutust ning kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta.

Aktsiaselts Tallinna Küte märkis, et Lõokese tn 16 kinnistu soojavarustus Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus kohaselt on käsitletav erandina, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojaga varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte. Olemasoleva hoone soojavarustus on lahendatud lokaalselt ahju- ja elektriküttega. Vastavalt aktsiaseltsi Eesti Gaas tehnilistele tingimustele on võimalik liituda Lõokese tänava maa-alal asuva gaasitrassiga ning hoonete soojavarustus lahendada gaasiküttega.

Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts Eesti Gaas, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kui detailplaneering koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.

Käesolev planeering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras - detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal ühe üksikelamu krundi planeerimiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Lõokese tn 16a, Lõokese tn 16b, Lõokese tn 18, Käo tn 17a, Västriku tn 16, Västriku tn 18 kinnistute omanikke detailplaneeringu kehtestamisest.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, v.a juhul kui planeeritud maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritud maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Lõokese tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes