Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2014 korraldus number 1001
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. juuni

2014 nr

1001-k

Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt jääb planeeringuala osaliselt alale, mille juhtotstarve on ettevõtluse segahoonestusala, st alal võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Ehitajate tee 148 kinnistu osas on planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees on järgmine: planeeringualale jäävad kinnistud sobivad suurepäraselt ärihoone ehitamiseks, kuna planeeringuala jääb tiheda liiklusega Ehitajate tee äärde ning alal on hea transpordiühendus erinevate linna osadega. Arvestades magistraaltänavate lähedust ja piirkonna arengut, ei ole ala linnaehituslikult ning  liiklusest tulenevate häiringute tõttu sobilik väikeelamutele. Kahe ärimaa krundi vahel asuvale elamumaa sihtotstarbega krundile ühe väikeelamu püstitamisel ei ole võimalik tagada väikeelamute piirkonnale iseloomulikku privaatsust ja elukeskkonda;

- detailplaneeringus kavandatu elluviimisel korrastatakse linnaruum ja suureneb töökohtade arv ning teenuste valik piirkonnas;

- planeeritud ärimaa krundi ja Tallinna Loomaaia vahelisele piirile on ette nähtud ehitada 4 meetri kõrgune müratõkkesein ning selle kõrvale istutada mitmerealine okaspuudest ja põõsastest eraldusvöönd, et minimeerida ärihoone teenindamisega kaasnevaid häiringuid loomaaia territooriumil;

- hoone paigutamisel krundile on arvestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratud Ehitajate tee tänavahaljastuse vajadusega ja 25-meetrilise rohekoridoriga planeeritaval alal, mis kulgeb väljaspool Tallinna Loomaaia perimeetrit;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 4,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneering, OÜ Moodul Projekt töö nr 936, milles on ette nähtud liita Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a ja Ehitajate tee 148b kinnistud ning Ehitajate tee T7 kinnistu osa üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määratud moodustatavale krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega kaubandushoone ja ühe alajaamahoone ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud jagada Ehitajate tee 152 kinnistu üheks transpordimaa ja üheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega krundiks ning kavandada moodustatavale transpordimaa krundile ning olemasolevatele transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele tänavarajatised Ehitajate tee laiendamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 1996 otsuse nr 33 punktiga 1.2 kehtestatud „Ehitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maa-ala detailplaneering ja Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1567-k kehtestatud „Ehitajate tee 141 ja 143 kinnistute detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 25. juunil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/130.

4. Tallinna Linnavalitsuse  4. juuni 2014 korralduse nr 865-k „Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a ja Ehitajate tee 148b kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn ja MAXIMA Eesti OÜ 11. juunil 2014 sõlminud krundile positsioon 1 jalakäijate liikumisraja avaliku kasutamise tagamiseks Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2014

korralduse nr 1001-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

Korraldusega kehtestatakse Haabersti linnaosas asuva 4,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneering, OÜ Moodul Projekt töö nr 936, milles on ette nähtud liita Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a ja Ehitajate tee 148b kinnistud ning Ehitajate tee T7 kinnistu osa üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määratud moodustatavale krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega kaubandushoone ja ühe alajaamahoone ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud jagada Ehitajate tee 152 kinnistu üheks transpordimaa ja üheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega krundiks ning kavandada moodustatavale transpordimaa krundile ning olemasolevatele transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele tänavarajatised Ehitajate tee laiendamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 1996 otsuse nr 33 punktiga 1.2 kehtestatud „Ehitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maa-ala detailplaneering ja Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1567-k kehtestatud „Ehitajate tee 141 ja 143 kinnistute detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Paldiski mnt Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ringristmiku vahetus läheduses.

Planeeringualale jäävad järgmised kinnistud:

· elamumaa sihtotstarbega Ehitajate tee 148 kinnistu, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil MAXIMA Eesti OÜ-le. Kinnistu on hoonestamata;

· ärimaa sihtotstarbega Ehitajate tee 148a kinnistu, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil MAXIMA Eesti OÜ-le. Kinnistul asub olemasolev 2-korruseline büroo- ja laohoone;

· ärimaa sihtotstarbega Ehitajate tee 148b kinnistu, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil Osaühingule VP MARKET (uus ärinimi MAXIMA Eesti OÜ). Kinnistu on hoonestamata;

· transpordimaa sihtotstarbega Ehitajate tee T8 kinnistu, mis kinnistusraamatu andmeil kuulub Tallinna linnale;

· transpordimaa sihtotstarbega Ehitajate tee T9 kinnistu, mis kinnistusraamatu andmeil kuulub Tallinna linnale;

· osa transpordimaa sihtotstarbega Ehitajate tee T7 kinnistust, mis kinnistusraamatu andmeil kuulub Tallinna linnale;

· osa sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega Ehitajate tee 152 kinnistust, mis kinnistusraamatu andmeil kuulub Tallinna linnale;

· osa transpordimaa sihtotstarbega Haabersti liiklussõlm kinnistust, mis kinnistusraamatu andmeil kuulub Tallinna linnale.

Planeeringualal kasvavad valdavalt sookased, samuti harilikud haavad ja raagremmelgad.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndis paiknev hoonestus on 2- kuni 16-korruseline. Õismäele on iseloomulik 2-, 5-, 9- ja 16-korruseline hoonestus. Planeeritava ala kontaktvööndisse jäävad hooned on ehitatud valdavalt 1970-ndatel aastatel ja tegemist on põhiliselt suurpaneelelamutega. Planeeritavast alast idas asub Tallinna Loomaaed. Planeeritava ala kontaktvööndisse jäävate kinnistute sihtotstarve on valdavalt elamu-, äri- ja sotsiaalmaa, vähesel määral ka tootmismaa.

Asukohaga olulise liiklusmagistraali Ehitajate tee ääres, on planeeringualal hea ühendus linnaosa keskusega ning linna teiste piirkondade ja linnaosadega.

Planeeringuala kontaktvööndi kohta on vastuvõetud ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2013 korraldusega nr 1503-k vastu võetud „Paldiski mnt 104a, 104n, 106, 106a, 106b, 106/1 kinnistute ja lähiala detailplaneering, millega nähakse ette liita Paldiski mnt 106a, 106/1, 104a ja 104n kinnistud üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja Paldiski mnt 106 ja Paldiski mnt 106b kinnistud üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kokku ühe kuni 32 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1567-k kehtestatud „Ehitajate tee 141 ja 143 kinnistute detailplaneering, millega on ette nähtud Ehitajate tee 143 kinnistule kuni 5-korruselise ärihoone ehitamine ja määratud Ehitajate tee 141 kinnistule ehitusõigus kuni 5-korruselise ühiskondliku hoone, millesse on kavandatud Õismäe Tervisekeskus, mitmed päevakeskused ja muud teenindavad asutused, ehitamiseks;

Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 2007 korraldusega nr 150-k kehtestatud „Ehitajate tee 129, 131, 133, 133a, 133c ja 137 kinnistute ning lähiala detailplaneering, millega on kavandatud kaheksa  krunti: neli elamumaa krunti, üks äri- ja elamumaa krunt, kaks sotsiaalmaa krunti ja üks tootmismaa krunt. Detailplaneeringus on määratud  ehitusõigus Ehitajate tee 133c krundile kuni 5-korruselise korterelamu rajamiseks ja Ehitajate tee 137 krundil paikneva Õismäe polikliiniku hoonele juurdeehituse rajamiseks.

3. Tallinna üldplaneering ja Haabersti linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve osaliselt ettevõtluse segahoonestusala, st alal võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Ehitajate tee 148 kinnistu osas on planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Kuna planeeringuga on kavandatud segahoonestusalale üks kuni 2-korruseline kaubandushoone ja alajaamahoone, siis on Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus kavandatu kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastu võetud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ maakasutusplaani tööversiooni kohaselt on maa-ala juhtotstarve segahoonestusala, kus võivad paikneda korruselamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, keskkonda mittehäiriv väiketootmine, millel on linnalikku elukeskkonda teenindav funktsioon, kuid piirkond tervikuna ei moodusta linnaehituslikus mõttes tõmbekeskust.

Alale on lubatud ehitada kuni 4-korruselised hooned, lubatav hoonestustihedus on kuni 1 ning haljastust peab olema vähemalt 15%. Tallinna Loomaaia piirile tuleb ette näha rohekoridor ning Ehitajate tee äärde tuleb ette näha tänavahaljastus.

Planeeringulahendus on kooskõlas koostatava Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Osa kohta detailplaneeritud maa-alast s.o Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a, Ehitajate tee 148b, Ehitajate tee 152, Ehitajate tee T8 ja Ehitajate tee T9 kinnistu ning Ehitajate tee T7 kinnistu osa kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 1996 otsuse nr 33 punktiga 1.2 kehtestatud „Ehitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maaala detailplaneering.

Kehtiva planeeringu kohaselt on Ehitajate tee 148 kinnistule ette nähtud 2-korruseline elamu. Krundi lubatud täisehitusprotsent on 13%. Ehitajate tee 148a ja Ehitajate tee 148b kinnistutele on kehtiva detailplaneeringu alusel ette nähtud kummalegi 1-korruseline äri- ja teenindusettevõtte hoone, krundi lubatud täisehitusprotsent on 15%.

Planeeringualale jäävad kinnistud sobivad suurepäraselt ärihoone ehitamiseks, kuna planeeringuala jääb tiheda liiklusega Ehitajate tee äärde ning kesklinnaga on hea transpordiühendus. Arvestades magistraaltänavate lähedust, ei ole ala sobilik väikeelamutele. Kahe ärimaa krundi vahel asuvale elamumaa sihtotstarbega krundile ühe väikeelamu püstitamisel ei ole võimalik tagada väikeelamute piirkonnale iseloomulikku privaatsust ja elukeskkonda.

Osa kohta planeeritavast alast (Ehitajate tee T7 kinnistu osa) kehtib Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1567-k kehtestatud „Ehitajate tee 141 ja 143 kinnistute detailplaneering, milles on ette nähtud Ehitajate tee 143 kinnistule kuni 5-korruselise ärihoone ehitamine ja määratud Ehitajate tee 141 kinnistule ehitusõigus kuni 5-korruselise ühiskondliku hoone, millesse on kavandatud Õismäe Tervisekeskus, mitmed päevakeskused ja muud teenindavad asutused, ehitamiseks. Käesolevas detailplaneeringus planeeritud alale on kehtiva detailplaneeringu kohaselt kavandatud tänavarajatised ning -haljastus. Koostatud detailplaneeringus on täpsustatud Ehitajate tee liikluslahendust.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 1996 otsuse nr 33 punktiga 1.2 kehtestatud „Ehitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maa-ala detailplaneering“ ning Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1567-k kehtestatud „Ehitajate tee 141 ja 143 kinnistute detailplaneering“ muutub kehtetuks käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on ette nähtud liita Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a, Ehitajate tee 148b kinnistud ja Ehitajate tee T7 kinnistu osa üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks (positsioon 1) ning määratud moodustatavale krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega kaubandushoone ja ühe alajaamahoone ehitamiseks.

Krundile positsioon 1 kavandatud kaubandushoone kõrgus on kuni 15 meetrit maapinnast. Planeeritud ärimaa krundi ja Tallinna Loomaaia vahelisele piirile on ette nähtud ehitada 4 meetri kõrgune müratõkkesein ning selle kõrvale istutada mitmerealine okaspuudest ja põõsastest eraldusvöönd (kaherealine okaspuude ja üherealine põõsaste vöönd), mis summutab kauba laadimisel ja autode manööverdamisel tekkivat müra. Olemasolev hoonestus lammutatakse. Hoone paigutamisel krundile on arvestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringus määratud Ehitajate tee tänavahaljastuse vajadusega ja 25-meetrilise rohekoridoriga planeeritaval alal, mis kulgeb väljaspool Tallinna Loomaaia perimeetrit. Krundi lääneossa, rohekoridori alale, on kavandatud avalikult kasutatav jalakäijate liikumisrada. Planeeritav ala paikneb magistraaltänavate läheduses (Ehitajate tee ja Paldiski mnt), mille tõttu on antud piirkond sobiv äritegevuse jaoks. Detailplaneeringus kavandatu elluviimisel korrastub linnaruum ja suureneb töökohtade arv ning teenuste valik piirkonnas.

Krunt positsioon 2 on transpordimaa sihtotstarbega. Krunt moodustatakse Ehitajate tee T7 kinnistust. Krundil asuvad tänavarajatised.

Transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 3 moodustatakse Ehitajate tee 152 kinnistu osast Ehitajate tee laiendamiseks. Krundile on planeeritud tänavarajatised ja -haljastus.

Krunt positsioon 4 moodustatakse Ehitajate tee 152 kinnistu osast, krundil säilib sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarve.

Krundid positsioon 5, 6 ja 7 on olemasolevad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud. Kruntidele on planeeritud Ehitajate tee laiendus.

Kavandatava elluviimiseks on vajalik likvideerida 57 III ja 147 IV väärtusklassi hinnatud haljastuslikku objekti, kuna need jäävad planeeritava hoone, haljastuse, parkla või tee alale. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord. Asendusistutuse vajadus on 3030 haljastuse ühikut. Lisaks on kavandatud likvideerida V väärtusklassi hinnatud puid ja põõsaid, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel ning mis ei vaja raieluba. Arvutustega saadud haljastuse ühikute arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa andmist.

Juurdepääs planeeritavale krundile positsioon 1 on tagatud Ehitajate teelt. Vastavalt „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014 peab planeeringualale kokku ette nägema vähemalt 131 parkimiskohta. Kavandatud on 204 parkimiskohta, parkimine on lahendatud omal krundil. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna parkimise korralduse arengukavaga.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ jääb planeeringuala kaugküttepiirkonda. Planeeritud hoonete soojavarustus on kavandatud lahendada kaugkütte baasil.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 12. detsembril 2007 registreeritud avaldusega MAXIMA Eesti OÜ. Taotluse kohaselt sooviti Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a ja Ehitajate tee 148b kinnistute liitmist üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramist kauplusehoone ehitamiseks.

10. juunil 2013 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja MAXIMA Eesti OÜ vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/108.

Detailplaneeringu koostamine algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldusega nr 942-k „Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli liita Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a, Ehitajate tee 148b kinnistud ja osa Ehitajate tee T7 kinnistust üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega kauplusehoone ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud jagada Ehitajate tee 152 kinnistu üheks transpordimaa ja üheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega krundiks ning kavandada moodustatavale transpordimaa krundile positsioon 3 ning olemasolevatele transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele tänavarajatised Ehitajate tee laiendamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 2. juulil 2013. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 30. juulil 2013, vastavasisuline teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 16. juulil 2013.

Detailplaneeringu koostas OÜ Moodul Projekt. Detailplaneering on koostatud kooskõlas menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud A. Aaspõllu ja O. Abneri koostatud haljastuslikud hinnangud, Metsabüroo OÜ koostatud ekspertarvamus ja Liikluslahendus OÜ koostatud detailplaneeringu liiklusskeem.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu ja Päästeameti Põhja päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud MAXIMA Eesti OÜ volitatud esindaja.

Tallinna Transpordiamet kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et aluseks on K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 13063.

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts märkis, et kooskõlastab OÜ Moodul Projekt töö nr 936 Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts lisas, et Haabersti ringi juures detailplaneeringuga haaratud alal on vajalik ette näha isikliku kasutusõiguse ala uutele projekteeritavatele kontaktvõrgu mastidele ja riputustrossidele. Isikliku kasutusõiguse ala suuruseks on ring raadiusega 1 m kontaktvõrgu masti tsentrist ja paralleeljooned 1 m kauguseni kandetrossi projektsioonist maapinnale kummalegi poole.

Tingimus on detailplaneeringus määratud, servituudid tehnovõrkude omanike kasuks seatakse pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Keskkonnaamet märkis, et kooskõlastab detailplaneeringu märkusteta ning esitas uushaljastuse kavandamiseks lisatingimuse, et haljastusprojekti koostamisel lähtutakse Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord nõuetest ning eskiislahendus kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonnaga.

Tallinna Keskkonnaamet lisas, et ärihoone lammutusprojekt, kaubanduskeskuse ehitusprojekt ja haljastusprojekt tuleb kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimused on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Kommunaalamet märkis, et on nõus Ehitajate tee T7 munitsipaalomandis olevast kinnistust moodustatava ärimaa sihtotstarbega ajutise krundi pos 1a ja ärimaa sihtotstarbega krundi pos 1 liitmisega. Tallinna Kommunaalamet on lisanud, et kõik tööd linna maa-alal teha kooskõlas K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 13060 projektiga.

Tallinna Linnavaraamet märkis oma kirjas, et planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud Tallinna linna omandis olevast Ehitajate tee T7 kinnistust moodustada 1033 m2 suurune ärimaa sihtotstarbega ajutine krunt positsioon 1a, mis liidetakse positsioon 1 ärimaa sihtotstarbega krundiga. Tallinna Linnavaraamet lisas, et Ehitajate tee T7 kinnistu on Tallinna linna omandis ja linnavara valitsejaks on määratud Tallinna Kommunaalamet, seega palus Tallinna Linnavaraamet lisada detailplaneeringule Tallinna Kommunaalameti seisukoht. Linna omandis oleva maa (Ehitajate tee T7) võõrandamine on võimalik pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tingimust on arvestatud. Vastavasisulised lepingud on 11. juunil 2014 sõlmitud.

Tallinna Linnavaraamet on veel märkinud, et seletuskirja kohaselt rekonstrueeritakse ja laiendatakse Ehitajate teed ca 900 meetri ulatuses, ca 100 meetrit Õismäe teest, projekteeritakse uued juurdepääsud Ehitajate tee 148 kinnistule planeeritavale kauplusele koos mahasõidu ja jalg- ning jalgrattateedega. Projekt hõlmab järgmisi Tallinna linna omandis olevaid kinnistuid: Haabersti liiklussõlm, Ehitajate tee T7, Ehitajate tee T8, Ehitajate tee T9, Õismäe tee ja Ehitajate tee 152. Ehitajate tee 152 kinnistu valitsejaks on määratud Haabersti Linnaosa Valitsus, teiste kinnistute valitseja on Tallinna Kommunaalamet. Tee ehitamiseks on vajalik linnavara valitsejate nõusolek ja kokkulepe, kuidas varad pärast tee valmisehitamist linnale üle antakse. Projekti kohaselt kavandatakse Ehitajate tee teemaad laiendada üldkasutatava maa sihtotstarbega Ehitajate tee 152 kinnistule. Kõnealuse transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks ja maa sihtotstarbe osaliseks muutmiseks on vaja taotleda keskkonnaministri luba (maareformi seadus § 25 lg 3). Tallinna Linnavaraamet palus lisada projekti seletuskirja põhjendused tee laiendamiseks üldkasutatava maa arvelt.

Tingimusi on arvestatud, põhjendused tee laiendamiseks sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) arvelt on detailplaneeringu seletuskirja lisatud. Keskkonnaminister on 8. aprillil 2014 andnud kirjalikult loa Tallinna linna omandisse kuuluva sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega Ehitajate tee 152 kinnistu sihtotstarbe osaliseks muutmiseks transpordimaaks Ehitajate tee laienduse rajamise eesmärgil.

Maa-amet märkis, et kuna esitatud detailplaneering ei piira piirinaabriks oleva reformimata maa edasist kasutust, siis ei ole Maa-ametil detailplaneeringule vastuväiteid. Maa-amet lisas, et põhijoonise ja seletuskirja kruntide moodustamise tabelisse on kandmata joonisel kujutatud Ehitajate tee T8 ja Ehitajate tee T9 krundid.

Tingimust on arvestatud.

Tallinna Loomaaed märkis, et kooskõlastab piirdeaia asukoha, kuid lisas, et selle tegelik konstruktsioon tuleb kindlasti eraldi kooskõlastada ehitusprojekti koostamise käigus. Lisaks märkis Tallinna Loomaaed, et peab võimalikuks selle ja elektrivõrkude samale trassile kavandatud kaablite üheaegset paigaldamist ja ehitustööde läbiviimist ajavahemikul septembri lõpust mai alguseni, mil see kõige vähem takistab külastajate liikumist. Täpsemad tähtajad ja töö korraldus vajavad kooskõlastamist, et mitte ohtu seada loomi.

Tingimused on detailplaneeringus määratud.

Terviseameti Põhja talitus märkis, et Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele järgmistel tingimustel:

1) hoone projekteerimisel ja ehitamisel rakendada Eesti standardi EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ nõudeid ning tagada, et siseruumide müratasemed ei ületa sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid kehtestatud normtasemeid;

2) hoone tehnoseadmete müratasemed ei või ületada lähedalasuvate elamute välisterritooriumil sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 7 punktis 2.3 kehtestatud normtasemeid;

3) kaubandus ja teenindusettevõtete tegevusest põhjustatud müratasemed ei või ületada sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 5 lg 4 punktis 2 kehtestatud müratasemeid: 55 dB päevasel ajal ja 45 dB öisel ajal;

4) enne hoone projekteerimist teostada pinnase radoonisisalduse uuringud. Vajadusel rakendada Eesti standardi EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ nõudeid ning tagada, et siseruumides radoonitase ei ületaks 200Bq/m3.

Tingimused on detailplaneeringus määratud.

AS Tallinna Küte kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et enne projekteerimise algust taotletakse AS-ilt Tallinna Küte tehnilised tingimused ja sõlmitakse kokkulepe olemasoleva soojatorustiku ümbertõstmiseks.

Tingimused on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts märkis, et kaablikanalisatsiooni väljakanne laiendatava sõidutee seest lahendada eraldi tööprojektiga.

Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Elektrilevi OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekt kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et planeeritavale veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikule seatakse notariaalne servituut võõra kinnistu piires ja järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTS-ilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

25. juunil 2013 sõlmitud lepinguga nr 3-7/130 võttis MAXIMA Eesti OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni valmisehitamine.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korraldusega nr 203-k “Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 15. veebruaril 2014, ajalehes Pealinn 3. märtsil 2014 ja ajalehes Haabersti Postipoiss 28. veebruaril 2014. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 28. veebruaril 2014, ajalehes Pealinn 10. märtsil 2014 ja ajalehes Haabersti Postipoiss 28. veebruaril 2014. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 14. märtsist kuni 28. märtsini 2014.

Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast MAXIMA Eesti OÜ-d, Ehitajate tee 153, Ehitajate tee 151, Ehitajate tee 149, Ehitajate tee 145, Ehitajate tee 143 ja Ehitajate tee 141 kinnistu omanikke, Tallinna Loomaaeda (Ehitajate tee 150 // Paldiski mnt 145 asuvat linnamaad valitsema volitatud asutus), Ehitajate tee 152 asuva linnavara valitsejat ja Maa-ametit.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või järelevalve käigus maavanema heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg 4 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele korralduse eelnõu „Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes