Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 otsus number 110
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

12. juuni 2014 nr 110

Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis, Tulika ja Madara tänava ning Paldiski maantee vahelises kvartalis. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- uus Madara tänava äärde rajatav korterelamu ilmestab ja kaasajastab ümbritsevat hoonestust;

- arvestab piirkonnale omast ehitusjoont ehk järgib sarnaselt olevate hoonete fassaadide rütmi asetust Madara tänava suhtes;

- uus hoone oma mahult ja paigutuselt ei halvenda naaberhoonete insolatsioonikestust;

- hoonestusala on paigutatud nii, et tulevastele elanikele jääks ühiskasutuses haljastatud õueala koos laste mänguväljakuga;

- uus kavandatav hoone järgib oma korruselisuselt Madara tänava äärset hoonestust ja loob linnaruumiliselt sujuva ülemineku Paldiski maantee, Tulika ja Sõle tänava ristmiku lähedusse kavandavale ärihoonele;

- planeeringulahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetele.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,16 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneering, Arhitektibüroo Tiivi Torim Osaühingu töö nr DP-025360. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu jagamine üheks transpordimaa ja üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede valmisehitamine tagatakse vastavalt 10. detsembril 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/254.

3. Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2014 korralduse nr 394-k „Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine“ alusel on 3. aprillil 2014 sõlmitud leping teemaa krundi võõrandamiseks Tallinna linnale.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014
otsuse nr 110
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,16 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneering, Arhitektibüroo Tiivi Torim Osaühingu töö nr DP-025360. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu jagamine üheks transpordimaa ja üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis, Tulika ja Madara tänava ning Paldiski maantee vahelises kvartalis. Planeeritava ala naabruses asuvad valdavalt elamumaa sihtotstarbega krundid, kuid kontaktvööndis on nii äri-, tootmis-, kui ka sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistuid. Planeeritava ala kontaktvööndi keskmesse jääb tiheda liiklusega Paldiski maantee ja Sõle tänava ristmik. Piirkonnale on omane enamikus 2-korruseline hoonestus, kuid on ka 3-5-korruselisi hooneid ning piirkonnas kehtestatud planeeringute järgi nähakse ette ka kuni 6-korruselist hoonestust.

Planeeritav Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu on 50% elamumaa ja 50% ärimaa sihtotstarbega ning kuulub kinnistusraamatu andmeil osaühingule BUENAS.

Kinnistul paiknevad amortiseerunud hooned (2-korruseline elamu, abihoone, varemed) on kavandatud lammutada. Krundil kasvavad suuremas osas väheväärtuslikud viljapuud. Ilupuud on istutatud krundi piiridele. Läänepiiril on üks väärtuslik harilik pärn ja sookask ning idapiiril väärtuslik harilik tamm.

Planeeritud maa-ala paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

2. Tallinna üldplaneering ning koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärk Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Planeeringus kavandatu arvestab linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringus on kavandatud 50% ärimaa ja 50% elamumaa sihtotstarbega Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu jagada üheks transpordimaa ja üheks elamumaa krundiks ning elamumaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega 10 korteriga elamu ehitamiseks. Kinnistust lahutatakse 31 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt, millele rajatakse kõnnitee. Kõnnitee määratakse avalikku kasutusse ja antakse üle Tallinna linnale tasuta. Olemasolevad hooned on kavandatud lammutada.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“, kavandatud on 11 parkimiskohta.

Planeeritava ala kohta koostas A. Aaspõllu 2010. aastal puittaimestiku haljastusliku hinnangu. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva, küll aga kasvab kaks II väärtusklassi puud. Kokku kasvab alal 23 haljastuslikku objekti, mis kuuluvad II-V väärtusklassi. Kinnistul on juba likvideeritud V väärtusklassi kuuluvad viljapuud ja põõsad, mis ei vaja likvideerimiseks raieluba. Lisaks on planeeringulahenduse kohaselt ette nähtud likvideerida 5 V väärtusklassi viljapuud ja põõsast, milledel vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord puudub asendusistutuse vajadus.

Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaal on 2013. aastal koostanud planeeritavale alale liiklusmürast põhjustatud mürataseme hindamise, mille kohaselt leidsid hinnangu koostajad, et tulenevalt sotsiaalministri 4. märtsil 2002 vastu võetud määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ja ümbruskonna hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ on tegemist III kategooria alaga ning määruses sätestatud lubatud piirtasemed planeeritaval alal ei ole ületatud. Uuringu koostajate soovituste ja Terviseameti Põhja talituse tingimuste alusel on müra normtasemete tagamiseks detailplaneeringus määratud nõuded ehitusprojekti koostamiseks.

Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus koostatud radooniriski uuringu kohaselt kuulub Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu maa-ala pinnas normaalse radooniriskiga pinnaste kategooriasse. Detailplaneeringus on määratud nõue hoone projekteerimisel ja ehitamisel arvestada Eesti standardi EVS 840:2003 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ nõudeid.

Planeeritud maa-ala asub kaugküttepiirkonnas, hoonete soojusvarustus on lahendatud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus kohaselt kaugkütte baasil.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 15. märtsil 2006 registreeritud avaldusega Osaühing Amico Holding. Taotluse kohaselt sooviti Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistule ehitusõiguse määramist kuni 4-korruselise korterelamu ehitamiseks.

30. mai 2012 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Arhitektibüroo Tiivi Torim Osaühingu ja osaühingu BUENAS vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/57.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2012 korraldusega nr 916-k „Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks (senine sihtotstarve 50% elamumaa ja 50% ärimaa) ning krundile ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 26. juunil 2012. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 3. juulist kuni 15. augustini 2013, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 3. juulil 2012. Eskiislahenduse avalik arutelu toimus 15. augustil 2012. Avalikul arutelul esitas Madara tn 7 elanik H. Jürisson ettepanekuid: nihutada Madara tänavalt autode juurdepääs kinnistu läänepoolsesse külge või vähemalt kinnistu keskele, kuna autode liikumine hakkab segama Madara tn 7 elanikke; näha ette, et Madara tn 7 ja Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistuid eraldav piirdeaed oleks vähemalt 2 meetri kõrgune.

Detailplaneeringu koostamisel on püütud leida naabritele sobivat lahendust. Piirdeaia linnaehituslikult sobiv maksimaalne kõrgus võib olla 1,75 meetrit ning planeeritud autode juurdepääs jääb Madara tn 7 hoonest 14 meetri kaugusele, selle nihutamine ei võimaldaks autode ohutut juurdepääsu Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistule.

Detailplaneeringu on koostanud Arhitektibüroo Tiivi Torim Osaühing. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2012 korraldusest nr 916-k „Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud, menetlemise ajal kehtinud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud A. Aaspõllu koostatud haljastuse hinnang, Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniriskide hinnang ja Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali koostatud mürahinnang.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määratud lisanõuded on täidetud.

Menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Päästeameti Põhja päästekeskus, aktsiaselts Eesti Gaas, Muinsuskaitseamet ja osaühingu BUENAS esindaja kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta, kuid esitas korterelamu ehitusprojekti koostamiseks täiendavad tingimused:

- kinnistul kasvava hariliku tamme positsioon (edaspidi pos) 12 kasvutingimuste säilitamiseks kaevetöid ja pinnase eemaldamist tamme juurestiku kaitsealale mitte kavandada, vaid kasutada geokomposiitmaterjalist aluskatet ning nihutada sademevee kogumise restkaev võra ulatusest väljapoole;

- kinnistul istutada Paldiski mnt äärsele alale lehtpuid, istutuste kavandamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest;

- korterelamu ehitusprojekt ja selle juurde kuuluv haljastusprojekt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkuste ja ettepanekutega:

- lisada detailplaneeringu materjalide juurde osaühingu BUENAS 28. augusti 2013 kiri;

- täiendada seletuskirja põhjendustega, miks on transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine vajalik;

- lisada seletuskirja ptk 5.1.5 ja põhijoonise kitsenduste  tabelisse krundi pos 2 juurde selgitus, et krundile planeeritud kõnnitee määratakse avalikuks kasutamiseks;

- krundile pos 2 planeeritud kõnnitee valmisehitamise tingimused tuleb enne detailplaneeringu kehtestamist kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga;

- võlaõiguslik leping krundi pos 2 võõrandamiseks on otstarbekas sõlmida pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne kehtestamist;

- planeeritud krundi pos 2 võõrandamine on võimalik pärast detailplaneeringu kehtestamist ja enne detailplaneeringukohase krundi moodustamist ja kõnnitee rajamist.

Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2014 korralduse nr 394-k „Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine“ alusel on 3. aprillil 2014 sõlmitud leping teemaa krundi võõrandamiseks Tallinna linnale.

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu, märkides, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele järgmistel tingimustel:

- elamu projekteerimisel rakendada Eesti standardi EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid ning tagada, et siseruumides ei ületata sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 6 lg 1 punktides 1.1 ja 1.2 sätestatud müratasemeid;

- planeeritav ala asub Paldiski mnt ja Sõle tn ristmiku lähedal. Võimaliku õhusaaste ja kõrge mürataseme tõttu ei soovitata planeerida krundile laste mänguväljakut;

- võimaliku õhusaaste tõttu näha ette elamu projekteerimisel ventilatsioonisüsteem, tagamaks eluruumides normeeritud sisekliima parameetrid ja õhu kvaliteedi;

- elamu tehnoseadmete müra ei või ületada lähedal asuvate elamute välisterritooriumil sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 7 punktis 1.2 sätestatud müratasemeid: 50 dB päeval ja 40 dB öösel. Maksimaalne müratase öösel ei või ületada 45 dB;

- elamu projekteerimisel arvestada Eesti standardi 894:2008/A1:2010 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõudeid.

Tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜ ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel, mis on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Osaühing BUENAS tagab detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede valmisehitamise vastavalt 10. detsembril 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/254.

Tallinna Linnavalitsus võttis 22. jaanuari 2014 korraldusega nr 74-k „Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas detailplaneeringu vastu. Teade planeeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 29. jaanuaril 2014 ja Pealinn 3. veebruaril 2014.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 18. veebruarist 2014 kuni 4. märtsini 2014. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 6. veebruaril 2014, ajalehes Pealinn 10. veebruaril 2014 ja ajalehe Kristiine Leht veebruarinumbris 2014. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.

Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeerimisseaduse § 25 lg 7 punkti 4 järgi teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Madara tn 4, Paldiski mnt 41, Paldiski mnt 42, Paldiski mnt 42a, Madara tn 3a, Paldiski mnt 37 ja Madara tn 7 kinnistute omanikke ning osaühingut BUENAS.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 20 lõikele 4. Kuna planeeritav ala asub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, kuulub Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees