Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 otsuse nr 199 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2014" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 otsus number 100
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

12. juuni 2014 nr 100

Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 otsuse nr 199 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2014“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ja Tallinna linna ametiasutuste palgajuhendi § 3 lõike 4 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ §-st 5

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 otsuse nr 199 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2014“ lisaga 1 kinnitatud Tallinna Linnavolikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alljärgnevalt:

1.1 kustutada alates 1. juulist 2014 dokumendiosakonna koosseisust kaks komisjoni sekretäri teenistuskohta (teenistuskoha grupp T);

1.2 viia 1. juulist 2014 dokumendiosakonna sekretäri teenistuskoht (teenistuskoha grupp T) üle linnavolikogu kantselei juhataja otsealluvusse;

1.3 nimetada alates 16. juunist 2014 üks Keskerakonna fraktsiooni nõunik-abi tähtajaline teenistuskoht (teenistuskoha grupp NõT) ümber linnaarengu peaspetsialisti teenistuskohaks (teenistuskoha grupp T, tähtajatu);

1.4 lugeda alates 1. juulist 2014 Tallinna Linnavolikogu Kantselei teenistuskohtade arvuks 36.

2. Teha otsus teatavaks Tallinna Linnavolikogu Kantseleile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees