Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
13.06.2014- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna kohanimede mramise kord
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 mrus number 15 [RT IV, 10.06.2014, 19]
Justumine:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2014 - ... [RT IV, 10.06.2014, 19]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 29. mai 2014 nr 15

Tallinna kohanimede mramise kord

Mrus kehtestatakse kohanimeseaduse 5 lg 1 p 3 ja lg 4 alusel ning koosklas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg-ga 2.

1. ldstted

(1) Tallinna kohanimede mramise kord stestab kohanimede mramise ja kasutamise Tallinnas vastavalt kohanimeseadusele.

(2) Korras reguleerimata ksimuste puhul lhtutakse kohanimeseaduses stestatust.

(3) Tallinnas mratakse kohanimi jrgmistele nimeobjektidele:

1) linnaosale;

2) asumile;

3) hissidukipeatusele;

4) sadamale;

5) teele, tnavale, vljakule vi muule Tallinna territooriumil asuvale nimeobjektile.

(4) Tulevikus rajatavale kohanimekohustusega objektile mratakse nimi prast detailplaneeringu kehtestamist.

2. Kohanime mramise pdevus

(1) Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) mrab kohanime linnaosale.

(2) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) mrab kohanime:

1) ajaloolise tekke ja nimega tervikksusele (asum);

2) teele, tnavale, vljakule ning muudele aadressikohtadele;

3) hissidukipeatusele, sadamale ja muule linna territooriumile jvale kesolevas paragrahvis nimetamata nimeobjektile.

3. Nimekomisjon

Linnavalitsus moodustab alatise komisjonina tegutseva Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni (edaspidi nimekomisjon), mille eesmrk on nustada linnavalitsust kohanime mramisel.

4. Kohanime mramise korraldamine

(1) Kohanime mramise korraldab omal algatusel vi fsilise vi juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet). Kohanime mramise ettepaneku esitab nimekomisjonile arvamuse saamiseks ameti koosseisus olev kohanimekorraldaja (edaspidi kohanimekorraldaja).

(2) Kohanime mramisel eraomandis olevale maaksusele vi sellel paiknevale nimeobjektile teavitab amet asjaomast maaomanikku posti teel, ksides tema arvamust vastavalt kohanimeseaduse 6 likele 4.

(3) Vrkeelse kohanime ja rpnime mramiseks ning ametliku kohanime muutmiseks kohanimeseaduses stestamata phjustel taotleb amet nusoleku regionaalministrilt.

(4) Nimekomisjon vib ksida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse moodustatud kohanimenukogult vi eksperdihinnangut Vabariigi Valitsuse mratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

(5) Kui Tallinnas asuvale nimeobjektile mrab kohanime Vabariigi Valitsus vi minister, esitab linnavalitsuse sellekohase kirjaliku arvamuse nimekomisjoni ettepanekust ja linnaosa valitsuse koosklastusest lhtudes nimekomisjoni esimees.

5. Kohanime mramine

(1) Kohanime mramise igusakti eelnu valmistab ette kohanimekorraldaja.

(2) hissidukipeatuse nime mramise igusakti eelnu valmistab ette Tallinna Transpordiamet nimekomisjoni protokollitud otsusest lhtudes.

(3) Linnavalitsus mrab kohanime korraldusega kesoleva mruse 2 likes 2 loetletud nimeobjektidele nimekomisjoni otsusest ja linnaosa valitsuse koosklastusest lhtudes.

(4) Linnavalitsus esitab linnaosa nime mramise eelnu linnavolikogule prast seda, kui on koosklastanud eelnu asjaomase linnaosa valitsuse ja nimekomisjoniga.

(5) Mitteametliku kohanime vi sellise objekti nime, millel ei ole kohanimeseaduse alusel nimekohustust, vib kohaliku omavalitsuse, objekti omaniku vi haldaja soovil kanda Tallinna andmekogudesse vi linna aluskaardile. Kui nimeobjekt on ldkasutatav ja oluline linnaruumi osa, mrab kohanime eelneva koosklastamise vajaduse nimekomisjon. Kui nimeobjekt on eraomandis ning sellel puudub avalik funktsioon, koosklastatakse kohanimi enne Tallinna andmekogudesse vi linna aluskaardile kandmist ksnes nimekomisjoniga.

6. Kohanime mramise avalikustamine ja avaldamine

(1) Kohanime mramise kohta avaldatakse eelteade Tallinna ametlikke teateid avaldavas ajalehes ja veebilehel vhemalt 15 peva enne kohanime mramist. Stet ei kohaldata maaksuse nime mramisel.

(2) Kohanime mramise igusakt avaldatakse Tallinna veebilehel Tallinna igusaktide registris.

(3) Amet korraldab:

1) kohanime mramise igusakti edastamise kohanimenukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud ttlejale ning huvitatud isikutele kmne peva jooksul prast igusakti justumist;

2) kohanimeandmete uuendamise ameti poolt peetavates andmekogudes (sealhulgas Tallinna ruumiandmete registris peetaval aluskaardil).

7. Kohanime kasutamine

(1) Tallinna igusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis jms teabekandjal tuleb kasutada riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku kohanime. Phi- ja rpnimi esitatakse riiklikus kohanimeregistris esitatud jrjekorras.

(2) Nimekomisjon vib teha ettepaneku vahetada vlja teabekandja, kus kohanimi on esitatud ebakorrektselt.

(3) Mitteametliku kohanime, sealhulgas hoone nime Tallinna aluskaardile kandmiseks ksitakse nimekomisjoni seisukohta.

(4) Tallinna ametiasutuste poolt vlja antavad linna kaardid, mis sisaldavad kohanimesid, tuleb eelnevalt koosklastada kohanimekorraldajaga.

8. Mruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 3. mrtsi 2005 mrus nr 18 „Tallinna kohanimede mramise korra kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees