Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 03.03.2005 nr 18
Akt on aluseks
 
Tlv k 19.08.2020 nr 858
 
Tlv k 12.08.2020 nr 825
 
Tlv k 12.08.2020 nr 826
 
Tlv k 30.03.2020 nr 399
 
Tlv k 23.03.2020 nr 361
 
Tlv k 16.03.2020 nr 339
 
Tlv k 29.01.2020 nr 105
 
Tlv k 11.12.2019 nr 1610
 
Tlv k 06.11.2019 nr 1411
 
Tlv k 21.08.2019 nr 1045
 
Tlv k 21.08.2019 nr 1046
 
Tlv k 14.08.2019 nr 1004
 
Tlv k 14.08.2019 nr 1005
 
Tlv k 07.08.2019 nr 970
 
Tlv k 07.08.2019 nr 971
 
Tlv k 07.08.2019 nr 990
 
Tlv k 07.08.2019 nr 991
 
Tlv k 26.06.2019 nr 908
 
Tlv k 19.06.2019 nr 843
 
Tlv k 12.06.2019 nr 805
 
Tlv k 29.04.2019 nr 573
 
Tlv k 29.04.2019 nr 574
 
Tlv k 17.04.2019 nr 514
 
Tlv k 27.03.2019 nr 428
 
Tlv k 20.03.2019 nr 380
 
Tlv k 13.03.2019 nr 350
 
Tlv k 13.03.2019 nr 351
 
Tlv k 06.03.2019 nr 322
 
Tlv k 27.02.2019 nr 284
 
Tlv k 27.02.2019 nr 285
 
Tlv k 27.02.2019 nr 286
 
Tlv k 06.02.2019 nr 178
 
Tlv k 09.01.2019 nr 18
 
Tlv k 19.12.2018 nr 1821
 
Tlv k 05.12.2018 nr 1766
 
Tlv k 14.11.2018 nr 1632
 
Tlv k 07.11.2018 nr 1595
 
Tlv k 17.10.2018 nr 1488
 
Tlv k 17.10.2018 nr 1489
 
Tlv k 10.10.2018 nr 1448
 
Tlv k 03.10.2018 nr 1412
 
Tlv k 26.09.2018 nr 1356
 
Tlv k 19.09.2018 nr 1328
 
Tlv k 22.08.2018 nr 1183
 
Tlv k 22.08.2018 nr 1184
 
Tlv k 13.07.2018 nr 1074
 
Tlv k 13.07.2018 nr 1075
 
Tlv k 13.07.2018 nr 1076
 
Tlv k 13.07.2018 nr 1077
 
Tlv k 06.06.2018 nr 843
Näita veel (167)
Aktile viitab
 
Tlv k 29.10.2015 nr 1584
 
Tlv p 29.10.2014 nr 43
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kohanimede määramise kord
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus number 15 [RT IV, 10.06.2014, 19]
Jõustumine:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2014 - ... [RT IV, 10.06.2014, 19]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  29. mai 2014 nr 15

Tallinna kohanimede määramise kord

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg-ga 2.

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna kohanimede määramise kord sätestab kohanimede määramise ja kasutamise Tallinnas vastavalt kohanimeseadusele.

(2) Korras reguleerimata küsimuste puhul lähtutakse kohanimeseaduses sätestatust.

(3) Tallinnas määratakse kohanimi järgmistele nimeobjektidele:

1) linnaosale;

2) asumile;

3) ühissõidukipeatusele;

4) sadamale;

5) teele, tänavale, väljakule või muule Tallinna territooriumil asuvale nimeobjektile.

(4) Tulevikus rajatavale kohanimekohustusega objektile määratakse nimi pärast detailplaneeringu kehtestamist.

§ 2.  Kohanime määramise pädevus

(1) Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrab kohanime linnaosale.

(2) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrab kohanime:

1) ajaloolise tekke ja nimega terviküksusele (asum);

2) teele, tänavale, väljakule ning muudele aadressikohtadele;

3) ühissõidukipeatusele, sadamale ja muule linna territooriumile jäävale käesolevas paragrahvis nimetamata nimeobjektile.

§ 3.  Nimekomisjon

Linnavalitsus moodustab alatise komisjonina tegutseva Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni (edaspidi nimekomisjon), mille eesmärk on nõustada linnavalitsust kohanime määramisel.

§ 4.  Kohanime määramise korraldamine

(1) Kohanime määramise korraldab omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet). Kohanime määramise ettepaneku esitab nimekomisjonile arvamuse saamiseks ameti koosseisus olev kohanimekorraldaja (edaspidi kohanimekorraldaja).

(2) Kohanime määramisel eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile teavitab amet asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 4.

(3) Võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks ning ametliku kohanime muutmiseks kohanimeseaduses sätestamata põhjustel taotleb amet nõusoleku regionaalministrilt.

(4) Nimekomisjon võib küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse moodustatud kohanimenõukogult või eksperdihinnangut Vabariigi Valitsuse määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

(5) Kui Tallinnas asuvale nimeobjektile määrab kohanime Vabariigi Valitsus või minister, esitab linnavalitsuse sellekohase kirjaliku arvamuse nimekomisjoni ettepanekust ja linnaosa valitsuse kooskõlastusest lähtudes nimekomisjoni esimees.

§ 5.  Kohanime määramine

(1) Kohanime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette kohanimekorraldaja.

(2) Ühissõidukipeatuse nime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette Tallinna Transpordiamet nimekomisjoni protokollitud otsusest lähtudes.

(3) Linnavalitsus määrab kohanime korraldusega käesoleva määruse § 2 lõikes 2 loetletud nimeobjektidele nimekomisjoni otsusest ja linnaosa valitsuse kooskõlastusest lähtudes.

(4) Linnavalitsus esitab linnaosa nime määramise eelnõu linnavolikogule pärast seda, kui on kooskõlastanud eelnõu asjaomase linnaosa valitsuse ja nimekomisjoniga.

(5) Mitteametliku kohanime või sellise objekti nime, millel ei ole kohanimeseaduse alusel nimekohustust, võib kohaliku omavalitsuse, objekti omaniku või haldaja soovil kanda Tallinna andmekogudesse või linna aluskaardile. Kui nimeobjekt on üldkasutatav ja oluline linnaruumi osa, määrab kohanime eelneva kooskõlastamise vajaduse nimekomisjon. Kui nimeobjekt on eraomandis ning sellel puudub avalik funktsioon, kooskõlastatakse kohanimi enne Tallinna andmekogudesse või linna aluskaardile kandmist üksnes nimekomisjoniga.

§ 6.  Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

(1) Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade Tallinna ametlikke teateid avaldavas ajalehes ja veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

(2) Kohanime määramise õigusakt avaldatakse Tallinna veebilehel Tallinna õigusaktide registris.

(3) Amet korraldab:

1) kohanime määramise õigusakti edastamise kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning huvitatud isikutele kümne päeva jooksul pärast õigusakti jõustumist;

2) kohanimeandmete uuendamise ameti poolt peetavates andmekogudes (sealhulgas Tallinna ruumiandmete registris peetaval aluskaardil).

§ 7.  Kohanime kasutamine

(1) Tallinna õigusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis jms teabekandjal tuleb kasutada riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku kohanime. Põhi- ja rööpnimi esitatakse riiklikus kohanimeregistris esitatud järjekorras.

(2) Nimekomisjon võib teha ettepaneku vahetada välja teabekandja, kus kohanimi on esitatud ebakorrektselt.

(3) Mitteametliku kohanime, sealhulgas hoone nime Tallinna aluskaardile kandmiseks küsitakse nimekomisjoni seisukohta.

(4) Tallinna ametiasutuste poolt välja antavad linna kaardid, mis sisaldavad kohanimesid, tuleb eelnevalt kooskõlastada kohanimekorraldajaga.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrus nr 18 „Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees