Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Arstidele ja õdedele Akadeemia tee 48 asuvate eluruumide üürile andmise kord
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2014 määrus number 48 [RT IV, 06.06.2014, 18]
Jõustumine:09.06.2014
Redaktsiooni kehtivus:09.06.2014 - ... [RT IV, 06.06.2014, 18]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  28. mai 2014 nr 48

Arstidele ja õdedele Akadeemia tee 48 asuvate eluruumide üürile andmise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine“ p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 otsusega nr 271 kinnitatud „Tallinna tervishoiu arengukavaga 2007−2015.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinnas Akadeemia tee 48 asuvate asustamata eluruumide (edaspidi eluruum) üürimise taotluste esitamise ja läbivaatamise ning eluruumi üürile andmise otsustamise kord.

§ 2.  Eluruumi üürimist taotlema õigustatud isikud

Õigus taotleda eluruumi üürimist on isikul:

1) kes on registreeritud Terviseameti tervishoiutöötajate registris arsti, hambaarsti, õe või ämmaemandana või kellel on üliõpilasena õigus osaleda tervishoiuteenuse osutamisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 kohaselt ja

2) kes töötab Tallinna haldusterritooriumil tegutsevas tervishoiuteenuseid osutavas asutuses (edaspidi tervishoiuasutus) arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda ametikohal ja

3) kelle enda või kellega koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi.

§ 3.  Eluruumi üürimise taotluse esitamine

(1) Eluruumi üürimise taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse alates 4. augustist 2014 kirjalikult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile. Taotluse vormi kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

(2) Taotluses tuleb märkida:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg või isikukood;

2) taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute ees- ja perekonnanimed ning sünniajad või isikukoodid;

3) andmed tervishoiuasutuses töötamise kohta (töökoht, kutse, eriala);

4) taotleja kinnitus, et tema enda ega temaga koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi;

5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

6) kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress jms).

(3) Taotlusele kirjutavad alla kõik taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada soovivad täisealised isikud.

(4) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;

2) taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute isikut tõendavate dokumentide koopiad;

3) tõend selle kohta, et taotleja töötab Tallinna haldusterritooriumil tegutsevas tervishoiuasutuses.

§ 4.  Taotluste lahendamise pädevus

Käesoleva määruse alusel taotluse esitanud isikute arvele võtmise ja eluruumi üürile andmise ettepanekute tegemise otsustab arstide ja õdede eluasemekomisjon (edaspidi eluasemekomisjon).

§ 5.  Taotleja eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmine

(1) Eluasemekomisjoni sekretär kontrollib taotleja esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust käesoleva korra nõuetele.

(2) Eluasemekomisjon otsustab taotleja eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul pärast seda, kui eluasemekomisjoni sekretär on eluasemekomisjonile esitanud taotluse ja sellele lisatavad dokumendid.

(3) Eluasemekomisjoni sekretär teavitab taotlejat eluasemekomisjoni otsusest võtta taotleja eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele või sellest keelduda kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist. Arvele võtmise teates märgitakse arvele võtmise kuupäev ning selgitatakse taotleja kohustust andmeid uuendada ja kinnitada. Kui eluasemekomisjon keeldub isiku arvele võtmisest, teavitatakse taotlejat selle põhjusest.

§ 6.  Andmete uuendamise ja kinnitamise kohustus

Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja on kohustatud eluasemekomisjonile Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu:

1) teatama määruse §-s 2 nimetatud aluste äralangemisest või muutumisest ühe kuu jooksul muutuse toimumisest arvates;

2) teatama viivitamata isiku- ja kontaktandmete muutumisest;

3) esitama igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta vastab määruse §-s 2 nimetatud tingimustele.

§ 7.  Eluruumi üürimist taotleva isiku arvelt kustutamine

(1) Taotleja kustutatakse eluasemekomisjoni otsuse alusel eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt, kui:

1) on jõustunud Tallinna Linnavalitsuse korraldus, millega on otsustatud taotlejale eluruum üürile anda;

2) taotleja ei vasta enam määruse §-s 2 nimetatud tingimustele;

3) taotleja on esitanud teadvalt ebaõigeid andmeid;

4) taotleja ei täida määruse § 6 punktides 2 ja 3 nimetatud kohustusi;

5) taotleja on põhjendamatult keeldunud talle pakutud eluruumi üürimisest;

6) taotleja esitab sellekohase avalduse.

(2) Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelt kustutamine ei võta isikult õigust esitada uut taotlust.

§ 8.  Eluruumi üürile andmise ettepaneku tegemine ja eluruumi üürile andmise otsustamine

(1) Eluasemekomisjon lähtub eluruumi üürile andmise ettepaneku tegemisel tervishoiukorralduslikest vajadustest, taotleja arvele võtmise ajast ja vajaduse korral eluasemekomisjoni töösse kaasatud tervishoiuasutuste esindajate arvamusest.

(2) Eluruumi üürile andmise otsustab Tallinna Linnavalitsus, arvestades eluasemekomisjoni ettepanekut. Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu eluruumi üürile andmise kohta koostab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

(3) Taotleja kaotab eluruumi üürilepingu sõlmimise õiguse, kui ta ei sõlmi üürilepingut 30 päeva jooksul arvates Tallinna Linnavalitsuse korralduse kättesaamisest.

§ 9.  Üürilepingu tingimused

(1) Üürileping sõlmitakse Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrusega nr 38 kinnitatud lisades 4 ja 5 sätestatud tingimustel, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud eritingimusi.

(2) Üürileping sõlmitakse kuni viieks aastaks. Üürilepingut võib pikendada, kui üürnik vastab jätkuvalt määruse §-s 2 nimetatud tingimustele ning ta on täitnud nõuetekohaselt üürilepingust tulenevaid kohustusi.

(3) Üürnik on kohustatud ühe kuu jooksul üürilepingu sõlmimisest registreerima rahvastikuregistris enda elukoha andmed talle üürile antud eluruumi aadressil ning tagama, et üürile antud eluruum on rahvastikuregistrisse kantud tema elukohana üürilepingu lõppemiseni.

(4) Üürnik on kohustatud Tallinna Linnavaraametit kohe teavitama määruse §-s 2 nimetatud aluste äralangemisest.

(5) Üürilepingu erakorralise ülesütlemise aluseks on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kohustuse rikkumine või asjaolu, et üürnik ei vasta enam määruse §-s 2 nimetatud tingimustele.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär