Estonian Business School´i Tallinna linna stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 30.04.2014 korraldus number 705

Redaktsiooni kehtivus 30.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. aprill 2014 nr

705-k

Estonian Business School´i

Tallinna linna stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. septembri 2011 määruse nr 105 „Tallinna linna stipendiumi asutamine ja statuudi projekti heakskiitmine“ § 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ ning tulenevalt Osaühingu EBS Education ja Tallinna linna vahel 15. mail 2011 sõlmitud koostöölepingust ja Estonian Business School´i rektori 16. aprilli 2014 käskkirjast nr 21ü

1. Kinnitada Estonian Business School´i (edaspidi EBS) Tallinna linna stipendiumi stipendiaatideks järgmised EBS´i üliõpilased: Taavi Immato, Tarmo Virki, Marianna Elksnin ja Krista Uibo.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks EBS´ile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri

ülesannetes