Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2014 korraldus number 601
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. aprill

2014 nr

601-k

Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Tedre ja Mooni tänavate nurgal. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- arvestades et planeeritav kinnistu külgneb valdavalt väikeelamutega (Tedre ja Vuti tänavate poolt) ning üle Mooni tänava jääb 9-korruseline korterelamu (Mooni tn 60), siis krundile ridaelamu kavandamine on linnaruumiliselt ja funktsioonilt (elamutüübilt) heaks üleminekuks korterelamute ja üksikelamute vahel. Tegemist on linnaehituslikult sobiva võimalusega ühendada eriilmelisi elamualasid (individuaal- ja korterelamud) ja on arvestatud piikonna ruumilise arengu ühtsust;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist, tihendades olemasolevaid elamualasid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu põhimõtteid, kuna ridaelamu kavandamisel tihendatakse olemasolevat kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,28 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneering, Osaühing Vainik RM  töö nr DP12-1. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistule ehitusõigus 2-korruselise 6 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2014

korralduse nr 601-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,28 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneering, Osaühing Vainik RM  töö nr DP12-1. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistule ehitusõigus 2-korruselise 6 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Tedre ja Mooni tänavate nurgal. Ümbruskonna kruntide sihtotstarve on elamumaa, kus asub nii üksikelamuid,  2-korteriga elamuid, ridaelamuid kui ka 5- ja 9-korruselisi korterelamuid. Ühtne ehitusjoon puudub. Väikeelamutel on enamuses kõrgkaldelised viilkatused. Mooni tänava ja Mustamäe tee vahel asuvad 5- ja 9-korruselised paneelelamud on 0-kaldega katustega. Välisviimistluseks on valdavalt kasutatud krohvi, puhta vuugiga laotud telliskivimüüritist, vähemal määral puitvoodrit. Kõrged korruselamud on ehitatud tehaselise viimistlusega suurpaneelidest.

Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu, mille sihtotstarve on elamumaa, suuruseks on 1994 m2. Haljastatud krundil asuvad elamu ja abihoone. Kinnistusraamatu andmeil kuulub kinnistu P. Randver`ile.

Planeeritavale alale jääb ka osa Mooni ja Tedre tänavast, mis on linnale kuuluvad transpordimaa kinnistud.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati “Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav ala väikeelamute juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada kuni 2-korruselisi katusekorrusega väikeelamuid ning lähemat ümbrust teenindavaid kaubandus-teenindusettevõtteid jne.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt „võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke“.

Detailplaneeringus kavandatud 2-korruseline 6 sektsiooniga ridaelamu rajamine on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ja koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeritava krundi, suurusega 1994 m2, senine maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. 1. november 2011 on naaberkinnistu Mooni tn 73 jäetud riigi omandisse, mille moodustamisel on muudetud kinnistu Mooni tn 71 // Tedre tn 73 esialgset piiri ja vähendatud kinnistu suurust 14 m2  võrra kinnistu omaniku nõusolekul. Peale detailplaneeringu kehtestamist korrigeeritakse kinnistu suurust (1980 m2) kinnistusraamatus. Detailplaneeringu kohaselt kavandatakse Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistule 2-korruseline 6 sektsiooniga ridaelamu. Hoone suurimaks kõrguseks võib olla 9 meetrit. Olemasolev elamu ja abihoone on kavas lammutada.

Planeeritav kinnistu külgneb valdavalt väikeelamutega (Tedre ja Vuti tänavate poolt) ning üle Mooni tänava jääb 9-korruseline korterelamu (Mooni tn 60). Krundile ridaelamu kavandamine on linnaruumiliselt ja funktsioonilt (elamutüübilt) heaks üleminekuks korterelamute ja üksikelamute vahel. Ridaelamu säilitab teatava privaatsuse (igale elanikule oma elamuboks koos aiaga), aga samas annab ka olulise elanike konsentreerituse (mitu peret krundil). Sarnaselt on naabrusesse kavandamisel ridaelamud Mooni tn 75 kinnistu detailplaneeringuga (algatatud 26. mai 2010 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 829-k „Mooni tn 75 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“). Seega on tegemist linnaehituslikult sobiva võimalusega ühendada eriilmelisi elamualasid (individuaal- ja korterelamud) ja on arvestatud piikonna ruumilise arengu ühtsust.

Ridaelamu kavandamist on sobivaks pidanud ka Kristiine Linnaosa Valitsus ja Kristiine linnaosa halduskogu. Varasemalt on Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistul menetletud detailplaneeringut, milles kavandati krundile 3-korruselist 12 korteriga korterelamut. Kuna linnaosa valitsus ja haldukogu olid jätkuvalt korterelamu kavandamise vastu, siis Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korraldusega nr 190-k jäeti „Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneering“ vastu võtmata. Käesolevaga on detailplaneeringu lahendusettepanek arvestanud nii linnaosa valitsuse kui halduskogu soovitust nimetatud krundile ridaelamu rajada.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“, kavandatud on 15 parkimiskohta.

Kokku on planeeritaval alal 40 haljastuslikku objekti, mis jagunevad järgmiselt: neli III väärtusklassi kuuluvat haljastuslikku objekti, kakskümmend kolm IV väärtusklassi puud ning kolmteist V väärtusklassi puud. Planeeritaval alal kuulub likvideerimisele 26 haljastuslikku objekti. Likvideeritavate puude haljastusväärtus kompenseeritakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Esialgsete arvutuste kohaselt on asendusistutuse arvuks 33 haljastuse ühikut, mis arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse. 

Radooni mõõdistamise raporti kohaselt on radoonitase krundil keskmisel tasemel ning kasutusele tuleks võtta radooni vähendamise meetmed: korralik ehituse kvaliteet (ühtlane vundament  ning seinaosade suletud liitekohad); tavapärasest enam tõhustatud ventilatsioonisüsteem.

Planeeritud maa-ala asub kaugkütte piirkonnas ning vastavalt Aktsiaseltsi Tallinna Küte tehniliste tingimuste muudatusele, on rajatav soojusvõrk võimalik ühendada olemasolevate soojusvõrgu kambritega, arvestades ehitamise momendiks väljakujunenud tegelikku olukorda, ehk juhul kui rajatava ridaelamu läheduses ei ole välja ehitatud kaugkütte torustikku ja rohkem potentsiaalseid kaugkütte kliente naabruses ei ole, võib erandina soojavarustuse lahendada Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus punkti 2.3 kohaselt lokaalselt, kasutades lokaalset gaasikatlamaja. Hoone küttelahendus esitatakse ehitusprojekti koostamisel.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 20. jaanuaril 2012 registreeritud avaldusega M. Nõulik, kes soovis ehitusõiguse määramist 6 sektsiooniga ridaelamu ehitamiseks, olemasoleva amortiseerunud hoonestuse asemele.

Planeeringu koostamise õiguse üleandmiseks on 1. märtsil 2012 sõlmitud leping nr 3-6/35 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja M. Nõuliku vahel.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2012 korraldusega nr 436-k „Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“, mille eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine 2-korruselise 6 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 31. märtsil 2012 ja Kristiine Lehes 20. aprillil 2012. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimus 18. aprillil 2012, mille kohta ilmus teade ajalehes Postimees 5. aprillil 2012, ajalehes Pealinn 9. aprillil 2012.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimunud avalikul arutelul osalesid huvilised, detailplaneeringu projekteerija, arhitekt ning Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajad. Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringus kavandatu kohta vastuväiteid ega parandusettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu koostas Osaühing Vainik RM. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2012 korraldusega nr 436-k „Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“ ning detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Dendro-Konsult OÜ 2010. aastal läbi viidud dendroloogiline inventeerimine ja Finestum Ehituseksperstiisid OÜ poolt koostatud 2012. aastal radooni mõõdistuse raport.   

Tallinna linna ehitusmääruse (menetlemise ajal kehtinud) § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Päästeameti Põhja päästekeskus, aktsiaselts Eesti Gaas, Tallinna Kommunaalamet ja planeeritava kinnistu omanik Pille Ranver kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitus- ja lammutusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Elektrilevi OÜ, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja AS Tallinna Küte kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 5. veebruari 2014 korraldusega nr 145-k „Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine Linnaosas“, eesmärgiga määrata ehitusõigus 2-korruselise 6 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 10. veebruaril 2014 ja ajalehes Pealinn 17. veebruaril 2014. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 20. veebruaril 2014 ja Kristiine lehes 5. veebruaril 2014. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 5. märtsist 2014 kuni 19. märtsini 2014.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Mooni tn 71 // Tedre tn 73, Mooni tn 73, Mooni tn 60, Mooni tn 69 ja Tedre tn 71 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, v.a juhul kui planeeritud maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritud maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Eelnimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu Mooni tn 71 // Tedre tn 73  kinnistu detailplaneeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Toomas Sepp

Linnasekretär