Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.04.2014 määrus number 8 [RT IV, 02.05.2014, 4]
Jõustumine:05.05.2014
Rakendamise kuupäev:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2014 - ... [RT IV, 02.05.2014, 4]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  17. aprill 2014 nr 8

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1380 eurot;

2) 351-700 õpilast 1533 eurot;

3) 701-900 õpilast 1686 eurot;

4) üle 900 õpilase 1838 eurot.“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1533 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1838 eurot kuus.

(3) Tallinna Mustamäe 1. Lasteaia-Algkooli direktori töötasu alammäär on 1264 eurot kuus.“;

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on 800 eurot. Vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on vanempedagoogi töötasu alammäär 820 eurot ja pedagoog-metoodikul 990 eurot.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees