Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 32 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 09.04.2014 korraldus number 548
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. aprill

2014 nr

548-k

Narva mnt 32 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Quaestus Proprium OÜ 9. septembri 2013 algatamisettepanekust

1. Algatada Narva mnt 32 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,35 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneering koostatakse eesmärgil määrata ehitusõigus Narva mnt 32 kinnistule kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu või ärihoone ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused. Narva mnt 32 kinnistul asuv kultuurimälestiseks tunnistatud hoone säilitatakse praeguses suuruses.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 tuginedes Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ seletuskirja (lisa 11) punktidele 3.1.34 ja 4.7.3, mitte jagada Narva mnt 32 kinnistut kruntideks, eesmärgil säilitada ajalooline krundistruktuur;

3.2 arhiivimaterjalilt nähtub, et Narva mnt 32 kinnistul paiknenud hoovihoone oli 2-korruseline, kusjuures hoone 2. korrus oli katusekorrus. Koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga selgitada välja alal asunud ja praeguseks hävinud hoone täpne suurus ja asukoht. Dokumentatsioon ajaloolise hoone kohta (asendiplaan, vaated, plaanid, fotod vms) esitada detailplaneeringus. Taastada krundil asunud ja praeguseks hävinud hoone maapealne osa ajaloolises asukohas ja mitte suuremana kui hävinud hoone. Täiendavalt võib hoonele rajada keldri;

3.3 määrata nõue ehitusprojekti koostamiseks dokumenteerida esialgse hoone vundament;

3.4 näha ette juurdepääs Narva mnt 30a kinnistule, kuna Narva mnt 32 kinnistuga piirneval Narva mnt 30a kinnistul puudub praegu juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt. Selleks määrata planeeritavale alale optimaalse ulatusega teeservituudi vajadusega ala Narva mnt 30a kinnistu kasuks;

3.5 kaaluda võimalust vähendada säilitatavas Narva mnt 32 hoones asuvate korterite arvu eesmärgil vähendada hoone teenindamiseks vajalike parkimiskohtade arvu ja katendatavat pinda krundil;

3.6 lisada detailplaneeringusse F. R. Kreutzwaldi ja Vase tänava vahelisele alale jääva Narva maantee tänavaseina vaade. Joonisel esitada olemasolevate hoonete ja planeeritava hoone sokli, räästa ja harja kõrgus maa- ja merepinnast;

3.7 hoone, teede ja parkimiskohtade asukoha määramisel lähtuda I-III väärtusklassi puude kasvutingimuste säilitamise nõudest;

3.8 asendusistutus kavandada võimalikult suures ulatuses planeeringualale;

3.9 mitte planeerida kõvakatet väärtuslike puude võra ulatusse;

3.10 säilitada ajalooline haljastuse osakaal;

3.11 kõrghaljastuse kavandamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest, puude istutusalal tagada nõutav tehnovõrkudest vaba ruum. Määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue kasutada välisruumi kujundamisel ja haljastuslahenduse väljatöötamisel ajaloolisse miljöösse sobivaid kujundusstiile ja materjale;

3.12 määrata nõue ehitusprojekti koostamiseks esitada säilitatavate puude juurestiku, tüve ja võra kaitsemeetmed ehitustööde ajal;

3.13 määrata nõue immutada sademevesi oma krundil pinnasesse. Krundi vertikaalplaneering peab tagama, et sademevesi ei valguks naaberkinnistule;

3.14 Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus kaardi kohaselt jääb ala kõrge radooniohuga piirkonda. Koostada radooniuuring, mille protokollis peab sisalduma mõõtepunktide asukoha skeem, mõõtmiste metoodika, mõõtmiste aeg, kasutatud aparaadi nimetus ja märge kalibreerimise kohta. Detailplaneeringus määrata uuringu tulemustele tuginevad radoonileevendusmeetmed;

3.15 hinnata auto- ja trammiliiklusest tulenevat müra päevasel ja öisel ajavahemikul ning liikluse tipptunnil, kuna Tallinna strateegilise mürakraadi kohaselt jääb planeeritav ala kõrge müratasemega piirkonda. Esitada mürakaardid ja hinnata müra tasemeid hoonete fassaadidel. Detailplaneeringus määrata konkreetsed uuringu tulemustel põhinevad müraleevendusmeetmed.

4. Detailplaneeringu koostamisel teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega ja Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Keskkonnaameti ning teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik väljapanek ja arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Narva mnt 32 kinnistu detailplaneering