Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 19.12.2013 nr 59
 
Tvk m 24.01.2002 nr 6
Akt viitab
 
Tvk m 22.06.2006 nr 46
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kompromissi heakskiitmine haldusasjas nr 3-13-1219 ja selle allkirjastamiseks volituse andmine ning reservfondist raha eraldamine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 korraldus number 520
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. aprill

2014 nr

520-k

Kohtuliku kompromissi heakskiitmine haldusasjas nr 3-13-1219 ja selle allkirjastamiseks volituse andmine ning reservfondist raha eraldamine

Halduskohtumenetluse seadustiku § 154 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 55 lg 4 p 6, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise korra“ § 6 lg-tega 1 ja 5 ning tulenevalt kohtumenetluse osaliste soovist lõpetada kohtuvaidlus kompromissiga

1. Kiita heaks korralduse lisaks olev kompromissi projekt Tallinna linna ja Hillar-Nikolai Semenovi vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-13-1219 ning volitada Tallinna Linnavaraameti juhatajat kompromissi allkirjastama.

2. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnavaraametile 54 911 (viiskümmend neli tuhat üheksasada üksteist) eurot ja 50 senti punktis 1 nimetatud kohtuliku kompromissi täitmiseks.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Hillar-Nikolai Semenovile, Tallinna Halduskohtule ja linna finantsteenistusele.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014

korralduse nr 520-k

LISA

Kohtuliku kompromissi haldusasjas

nr 3-13-1219 projekt

Lp kohtunik Kristjan Siigur

Tallinna Halduskohus

tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee

KOHTULIK KOMPROMISSLEPING

Haldusasi nr 3-13-1219

Kaebaja

Hillar-Nikolai Semenov

Kaebaja esindaja

Vandeadvokaat Denis Polman

Advokaadibüroo Vilippus Polman Partnerid

Sakala 18-12, 10141 Tallinn

e-post: menetlus@vilippus.ee

Vastustaja

Tallinna linn, Tallinna Linnavaraameti kaudu

Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn

Tel: 640 4500, e-post: linnavaraamet@tallinnlv.ee

TAOTLUSED

1) kinnitada Tallinna linna ja Hillar-Nikolai Semenovi vahel ..... aprillil 2014 sõlmitud kompromissleping ja kajastada kohtumääruses allpool kajastatud poolte kokkulepped;

2) lõpetada haldusasja nr 3-13-1219 menetlus;

3) tagastada Hillar-Nikolai Semenovile pool tasutud riigilõivust, so  367,50 eurot.

Tallinna linn, keda Tallinna Linnavalitsuse _________ aprilli 2014 korralduse nr _____ alusel esindab ___________ ja Hillar-Nikolai Semenov (koos edaspidi pooled), keda esindab vandeadvokaat Denis Polman, sõlmivad kohtuliku kompromissilepingu (edaspidi kompromiss) alljärgnevas.

1. Tallinna linn tasub seitsme (7) päeva jooksul pärast haldusasjas nr 3-13-1219 kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumist Hillar-Nikolai Semenovile 54 911 (viiskümmend neli tuhat üheksasada üksteist) eurot ja 50 senti, mis kantakse Advokaadibüroo Vilippus Polman Partnerid arvelduskontole ______________ selgitusega „Haldusasjas nr 3-13-1219 sõlmitud kompromissi täitmine“.

2. Punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise on Hillar-Nikolai Semenovil õigus nõuda viivist 0,15% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

3. Pooled kinnitavad, et nad on teadlikud kompromissi kinnitamise ja haldusasja menetluse lõpetamise tagajärgedest, sh asjaolust, et menetluse lõpetamise korral ei saa samal alusel ja sama nõudega kaebust esitada. Pooled kinnitavad, et kompromissi jõustumise järgselt ei ole neil teineteise suhtes Tallinnas, Metsa 57 asuva maaüksuse ja sellel paiknevate ehitistega seoses kompromissis nimetamata nõudeid ega alust selliste nõuete esitamiseks tulevikus.

4.  Kompromiss on sõlmitud ühes eksemplaris ja poolte poolt digitaalselt allkirjastatud.

5. HKMS § 152 lg 1 p 3 kohaselt lõpetab kohus kompromissi kinnitamise korral määrusega menetluse. Lähtudes ühisest soovist lõpetada menetlus HKMS § 152 lg 1 p 3 alusel kompromissiga, paluvad pooled Tallinna Halduskohtul kinnitada käesolev kompromiss ja lõpetada haldusasjas nr 3-13-1219 menetlus kohtuistungit pidamata.

digitaalselt allkirjastatud

Tallinna linna esindaja

digitaalselt allkirjastatud

Denis Polman

Hillar-Nikolai Semenovi esindaja

Toomas Sepp

Linnasekretär