Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2014. eelarveaastasse

Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 korraldus number 516

Redaktsiooni kehtivus 05.11.2014 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 05.11.2014 nr 1695, muudatusi ei ole korraldusse sisse viidud.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill

2014 nr

516-k

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2014. eelarveaastasse

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59  „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 2 alusel ning võttes aluseks linna ametiasutuste poolt esitatud taotlused

 

 

 

         

1. Kanda Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2014. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 10 099 661 €.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud ametiasutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad 1 ja 2