Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 korraldus number 500

Redaktsiooni kehtivus 02.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

 2. aprill

2014 nr

500-k

Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 18 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 17 lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 korraldusest nr 1009-k „Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

1. Võtta vastu Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 05134. Detailplaneeringuga nähakse ette Haabersti linnaosas 6,60 ha suurusel planeeringualal asuvate Õismäe tee 147b, Ehitajate tee 149, Paldiski mnt 147a, Paldiski mnt 147, Ehitajate tee 151, Ehitajate tee 153, ja reformimata riigimaa ümberkruntimise teel moodustada kolm elamumaa, neli sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), üks transpordimaa, üks 20% ärimaa ja 80% elamumaa ning kaks 15% ärimaa ja 85% elamumaa sihtotstarbega krunti. 80% elamumaa ja 20% ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 27-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks; 85% elamumaa ja 15% ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 30-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks; 85% elamumaa ja 15% ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 23-korruselise 4-korruselise parkimishoonega äripindadega korterelamu ehitamiseks; ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks; ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 4 -korruselise, maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks; elamumaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 17 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks; elamumaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 15 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks; elamumaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 23-korruselise, maa-aluse korrusega korterelamu ja ühe 1-korruselise, maa-aluse korrusega parkimismaja ehitamiseks. Olemasolevad 16-korruselised korterelamud ja 1-korruselised tootmishooned säilivad olemasolevas mahus. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist OÜ-ga Kopilka leping planeeringuga kavandatava ajutise transpordimaa krundi positsioon 17b tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest planeerimisseaduse § 18 lg 5 p-des 2-4 nimetatud isikuid.

5.Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär