Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 463 katastriüksuse jagamisel tekkivate kruntide aadresside ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 korraldus number 490
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

                     2. aprill 2014 nr 490-k

Pärnu mnt 463 katastriüksuse jagamisel tekkivate kruntide aadresside ja sihtotstarvete määramine

Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p-de 3 ja 5, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-de 1, 2 ja lg 6, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2009 otsusega nr 250 kehtestatud „Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringuga“ ning tulenevalt AS-i TREV-2 Grupp 17. märtsil 2014 registreeritud taotlusest, milles kinnistu Pärnu mnt 463 omanik soovib detailplaneeringut realiseerida osaliselt, moodustades detailplaneeringu kohase 100% transpordimaa sihtotstarbega krundi (pos nr 7), jättes ülejäänud krundi endiselt sihtotstarbega 100% tootmismaa.

1. Muuta Nõmme linnaosas Pärnu mnt 463 katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 10267001, katastritunnus 78404:408:0413, sihtotstarve tootmismaa 100%) aadress ja määrata sihtotstarbed vastavalt Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringule järgnevalt:

1.1  uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Külvi tn 11a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 7 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.2 Pärnu mnt 463, sihtotstarve on tootmismaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, AS-le TREV-2 Grupp, Häirekeskusele ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär