Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 määrus number 26
jõustumine 13.04.2014

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  2. aprill 2014 nr 26

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruses nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse õppureid väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) vahel sõlmitud lepingu alusel, spordihuvikooli puhul Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga (edaspidi amet) sõlmitud lepingu alusel.“;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 1 nimetatud avalduse ja lõikes 2 nimetatud lepingu vormi kinnitab ameti juhataja. Vormid on kättesaadavad huvikoolides ja Tallinna veebilehel ameti alamlehel.“;

3) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed kantakse kolme tööpäeva jooksul Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, välja arvatud spordihuvikooli vastuvõetud õppurid.“;

4) paragrahvi 5 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Õppuri huvikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga ning õppuri andmed, mis on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, kustutatakse kolme tööpäeva jooksul.“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär